is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Vergadering van het Provinciaal Bestuur van Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S JANUARY 1798. $79

Waar op gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verftaan, de voorfz. Misfive, by appointement te ftelien in handen van de Burgers Temminck. Hoitsma en Pyl, om te dienen van confideratien en advis , en ingevalle dezelve Commisfie mogt oordeelen, dat hier omtrent eene refcriptie zoude behoeven', als dan tevens een Concept antwoord te fuppediteeren. , ■ .

Ontfangen eene Misfive van de Municipaliteit van Oost-Ysfelmonde, in dato 3. dezer maand , houdende een verhaal van den verwarden toeftand van zaaken aldaar, en verzoekende op begeerte van de Stemgerechtigde Burgers aldaar, dat,'des noods, ten haaren redelyken koste , eene Commisfie uit deze Vergadering mag worden benoemd, om onderzoek in loco te doen, en de gefchillen aldaar te beflisfen.

Waar op gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verftaan, de voorfz. Misfive, by appointement en zonder refumtie in handen te ftelien van het Provinciaal Committé, om nog geduurende den loop dezer ordinaire Vergadering te dienen van confideratien en advis.

Ontfangen eene Misfive van de Leden van de Municipaliteit van Amfterdam , uitmakende het Committé van Koophandel en Zeevaart, in dato 4dezer, houdende, dat zy op last van de Municipaliteit, ingevolge de Publicatie van den 3. Juiy 1. 1., betreklyk de Zoutmaaten geëmaneerd, zo wel aan Commisfarisfen van den groten Yk, als aan de Ykers van den kleinen Yk, de modellen of leggers Xx 4 had-