Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18 JANUARY 1798. 985

de Leden der Municiralireit en Collegie van Juftitie niet kan worden getreden, en zy integendeel gelast, om de Weiten, omtrent de Burgerwapening geëmaneerd, met alle vigilantie te helpen ter uitvoer brengen, en de Krygsraad op alle mogelyke wyze in de bevordering der Wapenhandel, met de gevolgen en aankleeven van dien, te asfisteeren.

En zal extraét dezes aan gem. Municipaliteit, en het Committé van Juftitie, mitsgaders aan den Burger Krygsraad te Maasfluis, tot naricht refpeélivelyk Worden gezonden.

Is gelezen het advis van het Provinciaal Committé, op de by appointement van den 3. dezer maand, in handen van hetzelve geftelde Request van Leenmannen van de Hdoge Vierfchaar van Kennemerland, mitsgaders Leenmannen van Brederode, daar by verzogt hebbende approbatie van de Traélementen, op de daar by gevoegde Lyst gefpecificeerd, en authorifatie tot de repartitie daar van over de Dorpen -der voorfz. Bailliuwagien, onder den titel van kosten tot onderhoud en bevordering der Justitie.

Waar op gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verdaan, het voorfz. Advis tot aanftaande Saturdag te houden in advis, en hetzelve inmiddels ter vifie van de Leden op de Secretarie voorteleggen.

Is gelezen het Advis van het Provinciaal Committé, op de by appointement van den 8. Sept. in deszelfs handen geftelde Requeste van J. M. de Thoms Weduwe van Leyden, Vrouwe van Oostvoorn, daar by, uit hoofde van de aan haare Conynduinen aangebragte fchadens, verzoekende, dat aan haar mogte worden verleend remisfie der ordinaris en extraordinarii Verpondingen, waar op haare Conynduinen Dddd a on-

Sluiten