is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemene konst- en letter-bode, voor meer- en min-geoeffenden: behelzende berigten uit de geleerde waereld, van alle landen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 85 )

Duitschland Der Brief Jacobi übErSetst, und mit An- \ merckungen erläutert De Brief van Jacobus vertaald en door Aanmerkingen opgehelderd, door M. Ernst Friedrich Carl Rozenmuller, te Leipsig, by Goschen, 8vo. De Heer R heeft zie reeds, door zyne Vertaling van den vyfden Hymnus van Synesius, als enen jongen Geleerden, die het nog aan kunde, nog aan smaak, ontbreekt, aan de geleerde waereld vertoond; en hy kan, ook by deze Vertaling van een der schoonste gedenkstukken uit de tyden der Apostelen, op de dankbaarheid van alle die Lezeren staat maken, voor welke hy dezelve eigenlyk bestemd heeft hy bedoelde daar mede naamlyk van nut te zyn, voor hun, die voor zig geen gebruik kunnen maken van den arbeid der Hedendaagsche Uitleggeren, en die nochtans 'er belang in stellen , om in hunne kundigheden, ten aanzien van den bybel gedurig toetenemen. De Vertaling is vloeyende natuurlyk en duidelyk; ook de aan merkingen zyn gepast voor zyn oogmerk, zonder enig tooisel van geleerdheid. . Dit was ook in zo verre geheel onnodig, dewyl hy zig, by het opgeven der betekenisse, aan de verklaringen, door zynen waardigen Vader, in zyne Scholia, met bewyzen gestaafd, schynt gehouden te hebben, en aan dezelve; zo als de Recensent, door vergelyking van enige plaatzen , met genoegen bemerkt heeft.; door goed uitgezochte en ongesmukte uitdrukkingen, nog grooter aanneemlykheid heeft weten te geven. Dus vertaalt de heer R. Kap. II: 22. het welk in de Scholia verklaard was: Inservire operibus, id est, preducere bona opera, „ ziet gy hier „ uit niet, dat het gevolg van zyn geloof in goede werken , bestaan heeft?" Kap. V: 9. alleen is, buiten twyfel, aan de woorden ene verkeerde betekenis gegeven- ,, klaagt el,, kanderen uw lyden niet," (zoude de Apostel dit wel hebben willen zeggen, en dat wel met de woorden: gy mogt anders, terwyl gy klaagt, een nadelig oordeel ever uwe naasten vallen; deze active betekenis kan het woord Mt^Sn niet hebben Het zoude niet kwaad geweest zyn, indien 'er van de verklaring ,door den Heer Pott van deze brief gegeven, hier en daar enig gebruik gemaakt was. (Alg Litt. Zeitung.)

juristische Bibliothek. Gottingen 1788, Van deze Rechtsgeleerde Verzameling heeft de Hoogl. Haselberg reeds 3 stukken in het licht gegeven, en zal dezelven ,ieder vierendeeljaars, met een nieuw stuk agtervolgen. Dezelve behelst deels oorsprongelyke Verhandelingen; dog meestal beoordelingen van de in dit vak nieuw uitkomende Geschriften. (Gott gel anz.)

Beschreibung &c Beschryving van den huislyken, geleerden zedelyken, godsdienstigen, (taalkundigen toestand der Romeinen, in de verschillende tyd vakken dezer Natie, ƒ erfurt 1788 Iste Deel, 8vo. 534 bladz. Dit kort begrip der Romeinsche Oudheden, tot gebruik der Scholen bestemd overtreft alle andere werken, die 'er, tot nog toe, over dit onderwerp in het licht zyn gegeven, door zyne beter wysgerieer inrichting, door den voortreffelyken zamenhang der delen, en door zyne naauwkeurige uitgebreidheid Dit deel behelst de beschryving van het oude Rome; der bewoners volksverdelingen levenswyze en bezigheden; hun huislyk leven, en den toestand der Kunsten en Wetenschappen. het 2de Deel zal de openbare zeden, den godsdienst, de staats gesteldheid, de gerichts oeffeningen en het krygswezen der Romeinen bevatten. De kundige, schoon ongenoemde Schry

ver heeft ten oogmerke, een soortgelyk Leerboek over de Grieksche Oudheden uit te geven, (dezelfden.)

Handbuch zum gebrauch bey vorlesungen Handboek tot

gebruik hy Akademische voorlezingen over de Geschiedenis der Letterkunde en der Kunst, door M J G. Dabler. Jena 1788. gr. 8vo. 796 bladz. Dit stuk, onder het opzicht van den beroemden Eichhorn vervaardigd, onderscheid zig door den nieuwen voordragt, gemaklyke inrichting, en voortreflyke aanmerkingen over de ware Geleerdheid en Letterkunde, (dezelfden) _ ..

Erdbeschreibung. Geographie van Dr. A F.Busching 1ste Deel 1787 2de eel 1788. 8ste druk, te Hamburg, by Bohn. Ook in; deze uitgave van een Werk , het welk een meesterstuk in zyne soort moet genaamd worden , heeft de Schryver de jongste veranderingen, met de grootste naauwkeurigheid, aangetekend, verscheidene kleine misdagen, die men in de voorgaande uitgaven over het hoofd gezien had, verbeterd, en 'er zeer dikwyls verscheidene gewichtige byvoegzelen ingelascht; gelyk men dit reeds uit het groter getal van bladzyden kan afnemen, als zynde de tegenwoordige druk 128 bladzyden groter, dan de voorgaande. {Algemeine Litteratur

zeitung. sammlung ausgewalter Poesien &c. Verzameling van oude Latynsche Dichtstukken , tot opheldering der oude Dichters , door D. Koeler, Rector te Detmold. Lemgo 1788 1ste Deel. 8vo 364 bladz. Deze Verzameling, behelzende den huwelykszang van Catullus, op Peleus en Thetis, is geschikt, om door ene goede overzetting, uitlegging van duisterheden, aanwvzing van dichterlyke schoonheden enz. de jonge lieden met de beste stukken der Ouden bekend te maken., in welk een en ander hy vry wel geslaagd is. (Gott Gel.Anz.)

castelli Lexicon Syriäcum, of Syrisch Woordenboek, uitgegeven door den Geheimraad Michaëlis, 2de Deel, 4to/ Göttingen 1788 Dit deel, de laatste helft van het Alphabeth behelzende, heeft verscheiden byvoegzels en verbeteringen, welke den liefhebberen der Syrische Letterkunde aangenaam zullen zyn, te meer, wanneer de uitgever verder het geschiedkundig berigt zal mededelen, nopens dit Woordenboek en deszelfs Schryver,welk hy in de Voorrede belooft. als boven

Nederlanden. 'A*ott0fy A?£tX0V. apollinii Sophistae, Lexicon graecum iliadis & odysseae Ex editione Parisiensi repetiit, recensuit & illustravit H. tollius in 8vo. 852 bladz. Leyden, by S. en J. Luchtmans, 1788 de Heer de villoison heeft, het eerst het Grieksch Lexicon van Apollonius, die ten tyde van Augustus, te Romen schynt geleefd te hebben, naar een Handschrift uit de Boekery van St. Germain des Prez, ter kennisse van het geleerd Europa gebragt De kostbare druk van Parys maakte ondertusschen dit Werk bezwaarlyk voor min vermogenden te verkrygen. De Heer Tellius heeft uit dien hoofde met dezen nieuwen druk, die zig tevens in andere opzigte aanpryst, niet weinig eers ingelegd! Men vind hier den Text van den Heer de villoison naauwkeurig gevolgd: zynde de Latynsche Over: zetting van dezen, op den kant, weggelaten als mede de ■ kostbare platen. De Aantekeningen van de Heer V. zyn by ; den text gevoegd. De Heer Tollius heeft 'er de zynen by - gedaan en aan het einde des Werks dertien Uitweidingen . over zo vele plaatsen van zyn Autheur of van Homerus laten L 3