Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 33 )

.GEBOORTE- TROUW- EN STERFLYSTEN.

Het getal der Doden, gedurende de laatstverlopene week, is geweest: te Amflerdam 88t in h Hage 30: en te Haarlem 10, onder welken laatften 6 beneden de ia Jaren.

Te Kortryk, in Vlaanderen-, word verzekerd, dat thans nog leeft een Heer van aanzien, van Engelfche afkomst, die zig den naam van Hertog van Kent geeft, en 112 Jaren oud zou wezen. Hy zou de Zoon zyn van Hendrik de Grey, Marquis van Worchester en Hertog van Kent, die, in de ongenade van den Lord Kanzelier Claredon mede ingewikkeld zynde, zyn Vaderland, met agterlating van zyne goederen, verliet, en op het vaste Land den wyk nam: alwaar hy ene Vlaamfche Dame,Dogter des Hertogs de Fruges trouwde, en daarby een Zoon verwekte, die zig, zedert 70 Jaren, te Kertryk nederzette, levende uit de inkomften van zyn aanbeftorven Moederlyk Erfgoed.

WEERKUNDIGE WAARNEMINGEN, en BERICHTEN. Dagelyksche Waarnemingen, buiten Haarlem.

BuiTENLANDSCHfc BERIGTEN.

Volgens een Brief uit Tsland, gedagtekend aoFebd. j. was de Winter op dat Eiland niet ftreng geweest: hebbende men aldaar geen Vorst voor Nieuwjaar gehad. 'Er was ook flegts weinig fneeuw gevallen.

Van Lisfabon fchryft men, dat, na ene buitengewone koude, welke drie weken aan één geduurd hadde, het weder, des avonds tusfchen 7 a 8 uren van den 10 May,eensklaps veranderd was: wanneer 'er zulk een fterke regen viel, dat twee Menfchen, van de ftraat, in den Taag gefpoeld en verdronken waren. Op dezen regen volgde een fterk Noorderligt, verzeld van ene fmorende hitte en een zo dikken nevel, dat de Ingezetenen zig verbeeldden hunne Huizen in brand te zien ftaan. Het gehele Guaruifoen kwam in de Wapenen, men trok de Klokken, en alle de Spuiten wierden op Straat gehaald, zonder dat men wist, werwaarts dezelven heen te voeren. Ettelyke lieden waren reeds bezig met het in zekerheid brengen van hunne kostbaarfte goederen: wanneer 'er eindelyk te middernagt een vreeslykOrkaan uit het Zuidwesten ontftond, die den nevel verdreef, en den gehelen Nagt aanhield. Deze Storm hadde niet weinig fchade veroorzaakt, aan de Schepen, op de Taag geankerd. Des anderen daags liep de wind naar 't Zuid-oosten: dog de Storm bleef aanhouden tot 24 uren daar na.

TAFEL der Graden van Koude, in 110 Steden, gedurende den Winter van 1788 en 1789 waargenomen. (*) (Gevoegd agter de Verhandeling van Vader Cttte, zie onze vorige Nr.J

Natuur der;

Namev der Steden. Gr. van Koude. Dagen. Thermom. Bazel, in Zwitferland (3) 30,0 18 Decemb.

Bremen, Duitscbland. . . 28,5 16 dito Sainr Albans, Engeland. . 27,0 31 dito Warfchouw, Polen {b). . 26,0 18 dito Dresden, Duitscbland (c). 25,7 17 dito

Erlangen, ibid. . , 25,0 18 dito Edsbery, Noorwegen. . 25,0 29 dito1 Infpruck, Duitscbland. . 25,0 30 dito Neufbrifac, Elfas (d). . 24,5. 18 dito*

(*) Deze Tafel begind met de Steden, waar in de hoogfte Graad' van Koude waargenomen is; de graden zyn berekend naar de Schaal.' van Utaumnr. Men heeft, zo veel men heeft kunnen vernemen, de Thermometers, die met Kwik of met Spiritus gevuld waren, aan'geweien.

(o) Deze bystere graad van Koudê, (overeen komende met 35^ onder o, op de Schaal van Fhïirrnbeit) doet Vader Cotte twyftelen-» aan de welgefteldheid der Thermometer;

(b) 0,7. den 31 Dec. 't geen byna de helft minder is dan te Paryti-

lei Ih 1776'- *fl)5r!

(d) Vader- Cotte- twyffeldi, of de. Thermometer wel deuges.

i/ho raro thermo- sikeek

jul me- i meter. der luchtsge.

ter. I Noord) Zuid. wind. stf.ldheid.

! 29 8§ 03} 63 z- z. o. V meest bynabetr.

8 \ 29. l\ 71 64 Z. Z. W. teniuurreg.endond.

( -29 9 5S2 57 Z. W. verd.held.enwindr.

""f29.10 r>3j 64 w.

oJap-ioï 69 77 w z. w. wolken, s Avonds

( 29 ir 57 S4§ z. w. eaer'

f29 10 66 f 72 z t. o.

ÏO.X 29 R 77 81 wolken.

( 29. 7| 62 51? z.

f29 b 65i 68 w.z. V7.

,,. 29.8 68| 74 z.w.t.w Xt^S^

[29- 8 59l 53 z. w.

f29. 8 65i 68 z. t. w.

T2. -J 29. 6| 76| 80 z. z. o. bewolkt, (til.

( 29. 5§ 64 6 r z. z. vv.

^~f29 5 6Ö| 77Ï Z. o. 's M. bew.ten halfTt

„. 29:41 m ^ z.w.t.w t*ggtfj£

{_2p. 4 3 62 Z. regj verder bewolkt.

f29. 5 63 ï <53 W. t. N. 'sMorg<van2t.6ur.

t j 1 At 1, I -m zw. reg.t. 4 ur.dond.

^ 29 6q 67 79 v.7t.Wnbayig,

I29 8 60 I 59 W.Z W. yerd.bew.'sA.wind.

s Middags op denuite, ziet men ae inerm 7 gr. rager op t z,uiaen, als die op't Noorden :men obferveere, dat juist ten 1 uur, (de tyd der Waarneming,) eenfiegen- en Donderbuy overdreef, die fchielyk een verkoeling in deLugt maakte, waar va» de Therm. op het Zuiden , om reden reeds meermalen gemeld, eerder aangedaan was, als de 2 op het Noorden. Voeg daarby, dat de Regen onmiddelyk op de Kwikbui» Tan.de Therm. og het Zuiden valt, en op die van de andere niet.

Sluiten