Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I79I-

No. 161.

AL GEMENE

KONST- en LETTER-BODE,

VOOR MEER- EN Ml N- GEO EFFENDEN-

Vrydag den 29. July.

b e R i g t e n.

DENEMARKEN

Verslag van den Staat der Letterkunde en Wetenschappen in Denemarken.

®==5feB e Kroonprins van Denemarken, die by 't leven 111 Ti ÜL zvns Vaders» 20 veeI aandeels aan 't Ryksbetfl \J W Wind heeft, dat hy gezegd mag worden te ReW^^® geren, vereert de Fraaye Letteren met zyne befcherming , en moedigt vele Geleerden aan door grote Jaargelden; hy is de verklaarde Befchermheer van alle Gcnootfehappen, gevormd tot bevordering der Wetenfchappen , en boven al van die men ingefteld heeft om de kennis der Natuurlyke Hiftorie te verfpreiden, in alle de Landen aan de Kroon van Denemarken onderworpen. De eerfte, maar behoeftige Kunstenaar, deeld in zyne gocddadigheid; hy heeft bevel gegeven om een volkomen Servies van Porcelein te maken, waar op de Flora Danica, naar het iïelzel van den onfterflyke Lintmus moet gefchilderd worden.

De fmaak voor de Dichtkunde, word by de Deenen aangekweekt, cn de yver, welke zyne Koninglyke Hoogheid betoond om dien Heldengeest te ontvonken, cn die Krygstugt in te voeren, welke de Denen voortyds zo menigmaal over hunne vyanden deed zegcnpralcn, doet hy gepaard "gaan met alles wat ter befchaving des Verftands kan dienen. De Wetenfchappcn en Befchaafdc Letteren worden zeer gelukkig in Denemarken voortgezet, en de Inwoonders befpeuren zeer duidelyk den invloed van Minerva De Kroonprins betoond fieeds dat hy geenzins doof is voor 't geen niet alleen de ware eer, maar ook het

vii. DEE L.

wczenlyk seluk eens Volks uitmaakt: en terwyl hy een groot gedeelte van zyn tyd befteed aan het oeffenen zyner Soldaten in den Wapenhandel, moet men toeftaan dat hy zich bykans gelykerhand weet te verdelen tusfehen de Gunftelingen van Parnas en de Zonen van Mars.

Onder zyn toevoorzigt bloeit de Flora Danica. De Hoogleeraar Vahlenricli verrykt de Kruidtuinen van Charlottenburg met Schatten, onlangs verzameld in Noorwe-

j gen, Spanje, en in verfeheide delen van Afrika, die hy bekend gemaakt heeft in zyne Voyage Botanique. Het groot werk over de Horens en Schulpen, door Rogenjüs

i begonnen, met ene zo gelukkige naarvolging der Natuur,

I dat de Kunst haar tot volmaaktheid toe fcheen na te bootzen, word thans voortgezet door den eerwaardigen johan

! Heinrtch Chemitz, den voornaamfte Conchyliogist dezer Eeuwe, en door Laurens Spengler, Opziender van het Koninglyk Mufeum, een man van uitgebreide Geleerdheid, en die zich nog meer aanpryst door ene algemene mensenlievenhcid.

Maar terwyl de Natuurkunde lleeds voortgezet wordt door een geleerd Genootfchap , welks fchrandere en diepzinnige nafpeuringen alleen kunnen geëvenaard worden, door hunne Liefde tot het Vaderland, kan men den Denen niet vervvyten , dat zy de Gcfc'.aedenis verwaarlozen, de Gefchiedenis, welker eerfte pligt beftaat in do Gedagtenis van grote Mannen der vergetelheid te onttrekken. De Scriptores rerum Danicarum, welks zevende Deel, binnen kort, het licht ftaat te zien, is ene onderneming , die, ten opzigte van de volkomenheid , en da fraayheid daar aan bygezet, gelyk gefteld mag worden j met het beroemde Werk van Muratori, zo het 't zelve niet overtreffe. Zulk een voortbrengzcl kan niet misfen de grootfte eer te fchenken aan de Uitgevers Langebeck en Sahm.

I e Men

Sluiten