is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagbladen van het verhandelde ter vergadering van de Provisioneele repræsentanten van [...] Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

nen, onze billyke en op de Rechten van den Mensch en Burger steunende bezwaren, beöordeelen, en door een recht vaderlandsch besluit, is het mooglyk zonder verwyl uit den weg ruimen.

Wy oordelen, Burgers Representanten, dat de Rechten van den Mensch te heilig zyn, dan dat die by de Stedelingen met nadruk bevorderd, en by den eenvoudigen Landman verwaarloosd zouden worden; en volgens dien Grondregel verstouten wy ons met de rondborstigbeid van een vry en onäfhanglyk Volk, ons in deze Vergadering te doen hooren , verklarende , dat Wy onze werkzaamheden van tyd tot tyd, met vermeerderinge van Patriotschen yver en aanzoek van nog meerdere veréénigde stemmen zullen doorzetten. Dan; bekennende tevens, dat de bezwaren van een te aanmerklyk aantal, en te omslachtig zyne, om den aandacht dezer Vergaderinge optehouden, vragen wy eene Commissie uit haar midden, om met Gecommitteerden onzer Vergaderinge te besoigneeren, ten einde spoediger redres aan hunne bezwaren te kunnen erlangen, en dat die Commissie, is het mooglyk, zittings dezer Vergadering benoemd worde, om de Resolutie der Algemeene Volks Vertegenwoordigers, aan onze Committenten te kunnen mede deelen.

Wy voorzien wel, dat vele dier. bezwaren niet zoo spoedig, als wel de wensch onzer Burgerlyke Vergaderinge zyn zoude, kunnen afgedaan worden voor al eer 'er eene Algemeene Nationale Vergadering t'zamen geroepen en daadlyk werkzaam zy. — En ziet daar, Burgers Representanten ! het rad, waarop alle onze werkingen en pogingen draaien; en het doelwit, waarop wy allen staren, en welk wy van die volstrekte noodzaaklykheid vinden, dat wy, als een aanzienlyk gedeelte van Hollands souverainen Volks vorderen, dat die Nationale Vergadering den eersten van de aanstaande maand September, niet enklyk geformeerd, maar zelfs werkzaam zy.

En dus door de Gedeputeerden der Provintien, ons Bondgenootschap uitmaken de van den dag van heden een begin gemaakt worde, om hunne Burgers tot de daadlyke, maatregelen, ter bereiking van den geopenbaarden wil des souverainen Volk onzer gansche Republiek, ten dien einde, krachtig, en met Vaderlandschen klem aantezetten, en gevolglyk alle uitvluchten, en alle hinderpalen

die den bepaalden tyd van den eersten September hinderlyk zouden kunnen zyn, aan kan te zetten.

Denkt niet Burgers Representanten, dat dit ons ernstig voorstel eene vermetele stap ter stooringe van de goede orde zoude insluiten : verre van ons; wy stellen ons verantwoordelyk   voor alle daden van geweld , strydig tegen de waare gronden van vryheid, en van de rechten van den mensch en burger; Dan; Wy verpanden ook tevens onze hoofden aan onze Committenten, dat Wy hunne belangens, aan onze zorge toevertrouwd,; niet, zullen verlaten , tot datze met de Lauweren der Gelykheid , benevens, en met de zoogenaamde groote Steden bekroond zyn.

Heil en Broederschap!

's Hage den 2den July 1795.

Het eerste jaar der Bataafsche Vryheid.

M H. Witbols, G. V. Claveren Jr. G. J. van Dyk, S. Eland. J. V. D. Snoek N. E. Buwalda J. du Ferrang. Rant. Bernardus Koning H. J. Kosters H. H. Groet, P. van 't Hoff.

Waar-