is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagbladen van het verhandelde ter vergadering van de Provisioneele repræsentanten van [...] Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VR THEID, GELTKHEÏD, BROEDEÈ.SCHA)

DAGBLAD

Van het Verhandelde, ter Vergadering van de ProvMioneele Repraefentanten van het

VOLK VAN HOLLAND

Donderdag den 14 January 1796. des avonds ten half zes uwen, HET TWEEDE JAAR DER BATAAESCHE VRYHEID.

J[)e Notulen der voorgaande Vergadering zyn gerefumeerd er geanefteerd.

Zyn gelezen de volgende ftukken i

Request van J. TL van der Myll, gewezen Lt.Collonel, verzoekende om redding, zoo fpoedig mogelyk uit de onderdrukking, welke hy zoo onfchuldig , zoo vele Jaren heeft moeten ver-

duuren. Aan liet Committé Militair, om daar op favorabel

reguard te nemen.

"Request van J. Hcniehnan, Burger en Inwoonde* te Ptïrmerende, verzoekende tot vergoeding zyner geledene hoon en ichade, een ambt of bediening, of aanfchryvïng aan de Municipaliteit van Purmerende, cm hem de eerst openvallende .bediening oi Borger ambt te geven, tot voorkoming zyner totale armoede. —Goedgevonden den Suppl. te renvoyeeren aan de Municipaliteit van Putmerende j om daar op favorabel reguard te nemen.

Request Van A. J. Brienen en J. van Schurenkr::, in qualiteit als Curaioren over den perfoon eii goederen van jacvh tiendril van JVasjenaar, Heer van de Hooge cn Ambactitsheerlykheid van Alkemade, doende daar by een vy fleedig verzoek tot voorkoming van disputen en verwyderingen met de Municipaliteit aldaar. Aan het Commité van Algemeen We.'zyu ,om advis

'Request van de Overdeden van het Ko ommaten aars Gilde te

Am

>

I 27uhoui v.d. Veen, Praefident.