is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagbladen van het verhandelde ter vergadering van de Provisioneele repræsentanten van [...] Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

* k 7 x

iammï Waarop het rapport gehoord zynde, dien conform is ïbedgeyonaen het verzoek ten dezen gedaan te déclineereen en te wyzen van de hand.

De Commissie gechargeerd geweest zynde met, de telling eti rerdceliiUf van het Volk van Holland en by decreeten van 7 en 8 dezer nader gequal fkeerd ,tot het vervaardigen en doen expedieeren der noodige Publicatie ,aanfchry vingen &c.,heeft ter Verader,ng gerapporteerd, aan de voort .decreeten . te Rebben voldaan en tevens overgelegd de Publicatie en a'an fchry vingen, zoo aan dVHoofdplaauen der Diltri&en, als aan de andere Municipaltteiten verzonden , benevens een model der Stembilletten en d? minuut der misfive aan de Rept sefentanten der agt andere Gewes ten afgevaardigd. — Waarop gedelibereerd zyfide* isgoedge -vonden de verrichtingen det gem. Gommi$fie volkomen te appro fcecren.

De PnefMent heeft aan de Vergadering voorgedragen, dm, cor form Art 36 va;, het Reglement voor de NafjonaJe Vergadering trédèie Vergadering twee LeJente benoemen om met de óverige Soot dé" andere Gewesten benoemd, of nog te benoemen Burgers t< ünrdeeleh van de wettigheid der reden , óm welke een benoem< * pnrSEf ntant of Plaatsvervanger z:ch aan de op hen gevalle keu ^ 70UJ<n willen onttrekken. Waar op na deliberatie, conforn den vooiöag van den P tefident, göedgevorden is daartoe by de zen te btnoemen en te quatificeeïéö de Burgers Wybofyme en i van Leyden. Wordende de G.ueputeerden ter Generaliteit gelasttiie; van ter Vergadering van H. H. Mog. kennis te geven.

De Perfrneéle Commisfietot de Kerkelyke zaken heeft tappoi eednan op het requvst van de Burgers en Iugez renen van Giesfei f^ieuwkerk (zie Da6blad van den 12 January) Waar op het rap ro taehoord zynde, dien conform is goedgevonden het vöor! icqucst te zenden aan den Kerkenraad . der Gereformeerde Ge meeme te Gvsfen Nkuwkeik met aanfehryving en aanmanim, van deze zaak in der minne met 4e reauestranten af te doen, ei in gevalle zulks onverhoopt van geen tff 61 mogtzyn, deze Vei eaderme Op het zelve request te dienen van bericht, zoo nopen denftaat der qiueaie, als nopens den ouflag der geëntameerd^ onderhandeling tot Vriendelyke fchikkingen, zullende inmiddels hangende de deliberatien der Vergadering, de zaak moeten blyvei in kaar geheel en de bevestiging van Ouderlingen en Diaconei öpgefchörd en gefurcheerd.

De Perfoneele Commisfie op den ijj November 1.1. benoem tót het voorftellen\an een plan yan het Provinciaal B'eftuur, ftaar

$>

»

a

i

l

I

i

i ï

i

r »

l

5

1 l

i è