Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Maart, ifgy, 1801

deeld niet te moeten worden begrepen onder eene zo genoemde generaale Amnestie , als welke het zelve Hof de onbefchaamdheid hadt toenmaals aan de zo gezegde Staaten van Holland en WestFriesland op te geeven, en als nuttig en heilzaam voor den Lande aan dezelve voor te dragen, neemaar goed te vinden en daar aan de fterke hand der Juftitie fteeds te houden , dat dezelve als Ballingen des Latids moeften omdoolen , met verlaating van Vrouw, Kinderen en Have, en allés wat, hun daar by eenigzints dierbaar was; en daar by , confidéreerende dat een Hof van Juftitie, uit zo , danige Leden beftaande, in de tegenwoordige om ■ ftandigheden, met het belang des Volks geenzints overeenkomftig, en in tegendeel daar aan ten hoog- , ften nadeelig zyn moet : hebben wy ons verpligt gevonden, den Hollandfchen Prefident in het Hof, Mr. Cotnraad le Leu de IVilhem, mitsgaders de Raaden Mr. Francnis Rygerbos, Mr. Johan van Ni.pen, Mr. Piet er Alexander van de Boetfelaer, Mr. Huibert Elifa van Meerten, Mr. Gerlach , Jan Herbert van der Heim , Mr. Joan Graaf* , land Joansz., Mr. Abraham Groeneveld en Mr. Boudcwyn Onderwater; als mede den Secretaris Mr. .Pieter Graafland, van hunne refpective voorf/. Bedieningen te dimitteeren, en te houden vooront: Hagen; en wyders, de Commisfien van de ZeeuwIfche Raaden Mr. J.lian Hendrik Milet, Mr. Jaicob Verheyevan Citters en Mr. Stephanus Adriiaan Vernier yan dér Loef, mitsgaders van den 1 Griffier Mr. Adriaan Bodt, van den Subftituuf(Griffier en Secretarisfen Mr. Johan Theodoor Royer, (en van Mr. Pieter Johan Ghanguiont, in te treklken, en aan de dr'e gemelde Zeeuwfche Raaden teene nieuwe Hollandfche Commisfie terug te geewen; en daarenboven den gemelden Griffier Bodt', (Subftituut-Griffier en Secretarisfen Royeren Chantguien aan te fchryven, zig tot nadere voorziening Itusfchen Ulieden en ons van het uitoeffenen def werkzaamheden in hunne refpective posten provifio ■ Ccccc? 2 neel

's Gravehha»

SE.

Brief ,'an Prov. Repref. 'an Hol'and aan ie Staacn van Zeeh, iver het 'Pof van Juftitie,-

Sluiten