is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Zeven Provincien [...]. Dertigste deel. MDCCXCV

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Maart, 1795. 1891

I te ftellen, en voor rekening dezer Stad te openen, van ƒ 150,000:0:0, tot den Intrest van3^perCt. in 't Jaar , met eene Jaarlykfche Aflosfing van ƒ5000:0:0. by loting; zullende deeze aflosfing eenen aanvang neemen met den eerften verichyndag der Intrest des Jaars 1801, en de Obligatien opgemaakt worden van f 1 cao:0:0, ƒ500:0:0, .ƒ250:0:0. fi 200:0:0 en f. 100:0:0, naar Keuze der Geldgeevers, te betaalen op Coupons of by affchryving op de Obligatien zelve, zo als men zal geraden vinden.

De Gecommitteerden zyn van meeninge, dat de Stads Finantien wel in ftaat zullen wezen , om aan deeze, zo wel, als aan haare overige verbintenisfen te kunnen voldoen, indien de Municipaliteit het voorgeftelde plan van bezuiniging op di, verfe artikelen van der Stads uitgaven amplecfeert, waar van men zig mag verzekerd houden, aange: zien de provifioneele Regeering, in onderfcheiden betrekkingen van de nooazakelykhefl Jaar van door■ drongen, zulks befchouwd als eene van de zekertte middelen om Stad en Vaderland te redden. Dan, daar 'er eenige waarfchynlykheid overblyft, dat het Gemeene Land reftitutie doen zal aan de I; Stad van haare betaalingen, die zy gedaan heeft, 1| 1 ten behoeve der Franfche Troupen, binnen haare

I imuuren Guarniiben houdende, zo als gebeurd is i in her geval van de Pruisfifche Troupen, by de voirige Omwenteling, zoude daar door eene meerdere i ruimte gegeeven worden aan deeze Negotiatie, en

II dus de reftitutie misfchien kunnen worden ver-

I < vroegd , en jaarlyks vermeerderd; waarom men ] i dan 'ook van gedagten is, als mede uit aanmer-

II king van andere voordeelige omftaudigheden, ("heC 11 effect, van bezuiniging als anderzints,) dat de Mu-

I micpaliteit het vermogen zoude behooren te heb] 1 ben, om de Jaarlykfche Aflo. fing by Looting te f 1 mogen vervroegen en vcm-ferderen, zo vee! zulks

II de FinaDtie zal toelaaten, om ook in dat opzigc (' werkzaam te kunnen wezen, ter meerdere bevor-

liiiii de*

Haarlem. •

Nader voorflag der Com" mis/ie van Financie.