is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Zeven Provincien [...]. Dertigste deel. MDCCXCV

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1892 NIEUWE NEDERLANDSCHE

Haar- (

lem.

Nader voorflag derGotnmis/ievan Financie,

lering der belaDgen van de Stad en der Geldgee* ;ers, die door zulk eene fchikking met elkander 3est zouden kunnen gepaard gaan.

Aangaande nu de wyze, op welke men de ver* sischte kragt aan deeze Operatie behoort by te setten, ten einde dezelve compleet tot ftand gebragt worde, zal het onvermydelyk zyn, dat de Municipaliteit alle mogelyke aandrang, gebruike, allerbyzonderst by de vermogendfte particulieren en der zodanigen Boedels of Adminiftratien, als mede der rykfte Geftigten binnen deeze Stad, zonder welker uitfteekenden en Vaderlandlievenden voorgang, men alle omftandigheden in aanmerking neemende, niet kan verwagten, dat men in deeze onderneeming gefukkig flagen zal, het welk nogthans eene onuitwischbaare blaam zoude leggen op haare meest vermogende Inwoonders, zo zeer anderzints beroemd in Vaderlandfchen iever.

Of 'er voorts, ter meerdere bevordering deezer onderneeming, nog het een of ander middel kan gebruikt worden, als, het inroepen van de Makelaars binnen deeze Stad, Wanneer deeze Negotiatie , en het Plan daar toe behoorende , door de Municipaliteit zal zyn goedgekeurd, of iets anders, kunnen de Gecommitteerden niet beflisfen, zulks gaarne aan de overweegingen van deezer Stads Regeering fubmitteerende, fchoon men niet te fterk kan aanpryzen , al den redelyken invloed te gebruiken , welken van dien kanc van de zyde der Municipaliteit kan aangewend worden.

Gedaan in Haarlem, den n Maart 1795. QUIRINUS BOUWHUYZEN. DANIËL HUTTEMANS. PIETEK. KOPS Goedschalkz. PIETER LEONARD van de KASTE tiLE. IZAAK CORNELIS STERK. WILLEM PHILIP KOPS- en jOHANNES PETRUS KUENEN.

RE»