Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Maart, 1795. 1963

EXTRACT uit de RESOLUTIE N der Provifioneele REPRESENTANTEN van het VOLK der Stad AMSTELDAM.

Woensdag voormiddag, den 25 February 1795, het eerfte Jaar der Bataafifiche Vryheid.

HPer Vergadering in deliberatie genomen zyn-1 de, dat verfcheidene Corporatien van Bewind binnen deeze Stad, ais Kerkmeesteren,, Regenten der Godshuizen en anderen , na de, heuglyke Omwenteling, welke zedert den 18 January deezes Jaars in deeze Stad te wege ge bragt is, provifioneel in derzelver funétien ge-, continueert! zyn geworden, en gelast, om de-; zeiven te blyven waarneemen op denzelfden voet, als zulks tot dien tyd had plaats gehad, zonder eenige bepaaling; het welk echter be* vonden wordt aan eenige bedenkdykheid onderhevig te zyn , voornamentlyk ten opzigte van het disponeeren over alle zodani..;e üfficien en Bedieningen, weike, tot dien tyd toe, ter diö» politie van de bovengemelde Corporatien hebben geftaan ; is goedgevonden, dienaangaande nader te reiolveeren, gelyk gerefolveerd wordt by deezen, dat door dezelve Corporatien re:lpecïivelyk over geene Oflicien of Bedieningen, 1 hoegenaamd ook, welke voorheen ter dispofi1 tïe van dezelve geftaan hebben, en na dato ideezes mogten komen te vaceeren, door dezelve Corporatien zal mogen worden gedisponeerd, :maar dat dezelve gehouden zuilen zyn alle voorvallende vacarur<-s terfibnd ter kennisfe der Provi* :fioneele Reprefentanten van het Volk deezer !Stad te brengen, om daar in zodanige voorziening te doen, als bevonden zal wor l"n te beihoören; met dien verfinnde echter, dat, in zo ' verre reeds door de meergemelde Corporalen

over

Am-

stel* dam.

Refiolu■ie omrent de nagt >an Kerkneeste'■en,enz.

Sluiten