Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Maart, 1795. i96§

V KT H E ï D. G E L T K II E 1 D. BROEDERSCHAP.

T\e Provifioneele Reprefentanten van het Volk van Amfteldam, in ervaaringe gekomen zynde, dat by zommige Schutters', in de refpeétive Burger-Compagnien dienst doende, eenig misverftand en verkeerde opvattingen plaats hebben, nopens de verkiezing en aanftelling van derzelver Officieren, welke verkiezing en aanftelling by provifie op den ouden voet gelaaten, en overzulks by den Grooten Krygsraad deezer Stad, na dat dezelve by onze Publicatie van den 19 January deezes Jaars herfteid, en provifioneel in de uitoeffening van deszelfs oude rechten bevestigd was , is gefchied, even als of deeze provifioneele verkiezing en aanftelling in zig zoude fluiten eene daadelyke ontkenning van het recht der Schutters, om hunne eigene Officieren te benoemen en aan re ftellen; verklaaren, tot wegneeming van dit misverftand, mits deezen openlyk, dat het voorfchreeven recht van verkiezing en aanftelling van BurgerOfficieren, ontwyfFelbaar, aan dezelve Schutters alleenlyk is cornpeteerende, en niet dan op de wederrechtelykfte wyze aan dezeiven zoude kounen worden ontkend; ingevolge waar van dan ook alle aanftellingen, welke zedert de bovengemelde Publicatie, van den 19 January deezes Jaars, hebben plaats gehad, door den herftelden Grooten Krygsraad alleenlyk gefchied zyn by provifie, en tot dat by eene nadere en algemeene voorziening de uitoeffening van het meergemelde recht van verkiezing en aanftelling aan ie Schuttery zelve daadlyk zal kunnen worden toevertrouwd en overgegeven ; do»h willende tevens voorzien tegen alle wanorden en verwarringen, welke intusfch?n, uit de bovengemelde verkeerde denkbeelden zouden kunnen

Am-

stel*> dam.

Public, omtrent de prov. Verkiezingvan Burger-Offivieren.

Sluiten