Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, April, 1705, H469

„ Heden hadden wy alhier het genoegen Van alle zodanige Amptenaaren , welken, in 1787 en 1788, van hunne reip-éli e posten waren ontzet geworden , wederom in het volle bezit daar van herfteld te zien; hebbende de Burger Reprefentanren dezer Stad, ingevolge 's Landfehaps Refolutie, omrrend de Vonnisfcn , by fpeciaale Re. folutie van heden, de Burgers Arent IVyn* ne, J'ihan l'unskerken, Hendrik Pos, Gerrit Hengevrld Wz., Jan Munt/ik, Hendrik Albert Windbouwer en Menzo van der Heide, wederom in hunne onmomer e waardigheden herfteld, en die geene, welke federt buiten Haat waren gefteld, om die Ampten te kunnen bekleeden, met waardige voorwerpen geremplaceerd ; zynde ook verfcheiden perlounen, welken, ter oorzaake van hun patriotisme, in die dagen van hunne kleinere bedieningen, waren berooft geworden, wederom op nieuw daar mede begunlligd geworden. Voorts zyn de beiden Stads Predikanten, Van Diermen en HJn3 welken, al mede in 1788, by Sententie van den Hove van Gelderland, van hunne posten waren ontzet, ten zeiven dage , wederom herfteld , onvermindert de nadere billyke arrangementen, omtrend de thans fungeerende Predikanten deezer Gemeente. Dit alles verrigt en de nieuw aangeftelde Burger-Amptenaaren beëedigd en geïnltalleerd zynde, vergaderde de gewapende Burgery deezer Stad, welke, federt 1786, de llagtoffers van het toenmaalig fysthema, in 178/ , na allen dienst aan den Aaaaaaaa 3 La»-

Elburs*

Sluiten