Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, April, 1795. 2499

Provincie, even zo en op denzei ven voet, als ten aanzien van alle Ingezetenen deezer Provincie plaats heeft; des dat, ten aanzien van zaaken, welken, ten tyde van de Publicatie deezes, voor dezelve Kamer litispendent of aanhangig mogen zyn, ter vermydinge van alle confufie, en tot meerdere expeditie van dezelve zaaken, de judicature van dezelve Kamer van Juftitie, voor als nog, zal blyven, gelyk dezelve, ten dien opzigte, proviüoneel gelaaten wordt in haar volle kragt.

Gelastende een ieder, die zulks aangaat, zig daar naar te reguleeren.

En op dat niemand hier van eenige ignorantie pretendeere, zal deeze te Vianen en Ameyden worden gepubliceerd en geaffigeerd, daar het behoord en te gefchieden gebruiklyk is.

Gedaan in den Hage, onder het Klein Zegel van den Lande, den 10 April 1795, het eerfte Jaar der Bataaffche Vryheid.

L. T. de KEMPENAER, Vt.

Ter Ordonnantie van de Provifioneele Reprefentanten van het Volk van Holland,

C. SC HEFFER. Dihgsdag den 14 April 1795.

Is geleezen Misfive van J. Wagenmaker, te Wieringen, zeggende, dat hy eerst gekozen zynde tot het waarneemen van het beftuur der Burgerzaaken, doch naderhand tot het uitoeffenen der Civile en Crimineele Juftitie, en alzo hy Lid is der Doopsgezinde Gemeente, en, volgens die leer, dien post niet wel kan waarneemen, verzoekt Cccccece % dat

'sGra-

venhage.

Public, raakende Fianen en Ameyden.

Sluiten