Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, April, 179J. 2705

„ Den 9 deezer werden de afgaande Municipaliteits- Leden van de Belofte, in plaats van Eede, (voor twee maanden aan de dertig Kiezeren , by handtasting , gedaan,) door de zeven Verkiezings-Leden ontllagen, en voor hunne gedaane dienften bedankt; terwyl de Gecommitteerden, of de op nieuw verkozene Leden , volgens bovengemelde Publicatie , op eene plegtige wyze in den Eed genomen wierden.

„ De Aanfpraaken, by deeze als ook by de voorige Aanftelling gedaan, door den Burger Willem van der Jagt, als Medelid der Verkiezings- Commisfie daar toe verz.ogt, wier den door de Burgers Gevers en Schelvisvanger, beantwoord. Verder is alles met genoegen verrigt.

„ Volgens deeze fchikking blyft het Juftitieele van het Plaatfelyk bellier onderfcheiden, en de Secretaris en de Bode zyn provifioneel gecontinueerd.

„ Deezen avond leggen de Officieren en ieder vrywillig Schutter den Eed in handen der Municipaliteit, en de Schutters in die der Officieren af."

H O O R. N.

Op den 28 deezer, wierden door de Burgery deezer Stad, behoorlyk daar toe opgeroepen, by meerderheid, van ftemmen, tot!nieuwe Municipaalen verkozen, de navolgende Burgers: P- Houttuyn , J. F. G. Weiman, N. van Foreest Jansz., P. J. IVagemaker, P. Beets, C. van Pomeren-, W. N, Qqqqqqqq 4 Crap

MAA3-

\

Sluiten