is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Zeven Provincien [...]. Dertigste deel. MDCCXCV

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

api» NIEUWE NEDERLANDSCHË

'sGra-

venhage.

Voorftel van Overys. fel ter Verga dcringe van, H. tl. Mogi

i

(

den Haaren te bewerkftelligen alle buitengewoöne opofferingen , zo met betrekking tot het ongemunt Goud en Zilver der Ingezetenen, als met relatie tot andere Geldligtingen, welke zy na den aard hunner Provincie en den hun bekenden alierdrukkendften toeftand hunner ongelukkig gewordene Medeburgeren, uitvoerlyk zouden vinden.

Dat Hun Hoog Mogenden en de Provifioneele Reprefentanten van 't Volk van Holland, deeze bereidvaardigheid , om in dusdanige Financieele mefures te treeden, aangemerkt in zamenhang roet het bovenftaande Tafreel van de akelige, dog waaragtige fituatie van de Landfchap van Overysfel, zouden moeten houden voor een bewys, dat geen der Bondgenooten die van Overysfel, in goeden wil en zugt voor 'sLands behoud, kan voorby (tree ven; maar dat ook de Vertegenwoordigers van hunne Provincie, na alle hunne hulpmiddelen uitgeput te hebben, biliyk verwagten, dat, zn dit Land by den Almagtigen befchikker van het lot der Natiën nog mogt beftemd zyn , weder te worden een Vry en Onafhankelyk Volk, hoe vernederd en verkleind het dan ook zyn mogt, derzelver Bondgenooten hen op alle mogelyke wyze zouden te hulp komen, en niet toelaaten, dat zy, bui. ten hunne fchuld, meer dan eenige andere Provincie verarmd, egter daarom een minder nuttig gedeelte van dit Gemeenebest zoude moeten uitmaaken.

Dat het Decreet deezer Vergadering, raakende zeer bezwaarende Requifitien te Leyden gedaan, in een befluit veranderd is, om ten dien refpecte ernltige repreien:atien by het Fransen Gouvernement te loen.

Dat volgends uitgebragt rapport, op

zyn