Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'«GftAVENHAGE.

Public, •wegens een algemeenenBank van Beleening.

2984 NIEÜWE NEDERLANDSCHE

nicipaalen Raad der Stad Amfteldam zullen worden beëedigd.

7- Dat in deeze Beleen-Bank ten onderpand aangenomen zullen worden

Obligatien, Losrenten-Brieven-, dertigjaarige Renten , en geaccepteerde Wisfelbrieven . ten laste de Staaten van Holland en West-Friesland , Gelderland , Zeeland ,. Utrecht, Friesland, Overysfel, Stad en Lande van Groningen, het Landfchap Drenthe, de Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, eenige byzondere Steden, Plaatfen of DiftritT:en, binnen de zeven Provinciën en Generaliteits Landen gelegen.

Obligatien en Wisfelbrieven, ten lasten van de Generaaie Geodfcroyeerde Nederlandfche OostIndifche Compagnie, voor zo veel dezelven door de Staaten Generaal, of van byzondere Provinciën, het zy voor Capitaal of Interesfen, zyn geguarandeerd of geaccepteerd.

Obligatien, ten lasten van een der Collegien van de Admiraliteit.

Obligatien, ten lasten van het Fonds van het Last- en Veilgeld.

Obligatien, ten lasten van Frankryk, onder gua'raütie van de Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden.

Zodanige Obligatien, ten lasten van die en andere Buitenlandfche Mogendheden , of Corporatien , Aftien in de publieke Fondfen van andere Natiën, als ook Aclens van Aandeel in Negotiatien op Obligatien, roerende of onroe» rende Goederen van Buitenlandfche Mogendheden en Corporatien, als ter Beurze van Amfteldam eene geaccrediteerde waarde hebben.

Rustingen, Scheepen-Kennisfen, Schuldbrieven, Rentebrieven, of andere Hypothecatien, naar de locaale «Rechten, het eerfte fpeciaal verband geevende op onroerende Goederen, binnen de Provincie van Holland gelegen.

\ Ac-

Sluiten