Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Mei, 1795. 2585

A&ien in Maatfchappyen , Compagnien , of Sociëteiten van Asfurantien , en Beleeningen , binnen de Vereenigde Nederlanden, op publieke authoriteit fubiifteerende, en een gevestigd Crediet hebbende.

Voorts alle onroerende Goederen , binnen deeze Provincie geleegen, als Landeryen, Huizen , Pakhuizen, Molens, Gebouwen tot rabrieken of Trafieken dienende, Bouw-Wooningen, enz., inits zynde vry en onbelast, of immers niet boven een derde van derzelver getauxeerde waarde met eenig legaal of fpeciaal verband bezwaard zynde.

En eindelyk alle Koopmanfchappen, Goederen en Fabriek-Waaren, welke eene Courante waarde hebben, en niet aan een moeyelyk te ontdekken , of fpoedig toeneemend bederf onderhevig zyn.

Wordende dierhalven door ons by deeze wel expresfelyk uitgellooten alle gemaakte of gefleepen Juweelen, en Kleinodiën , mitsgaders «lie Graanen, Ryst, Gierst, en andere leevensmiddelen.

8. Dat echter onze meening niet is, met de fpecifique optellinge der Effe&en en Goederen, in het voorzeide zevende Artikel verbat, zodanige andere foorten van Effecten of Goederen , welke daarin zyn geëmitteerd, volflrekt uit te fluiten, maar alleen om de Commisfirisfen van de Bank, zo min mooglyk, aan verfchillen of dubieteken bloot te ftellen; terwyl wy een ieder, die andere EfFeéten, in het voorzeide zevende Artikel niet gementioneerd, zoude willen beleenen, vry laaten zig by Requeste aan ons te addresfeeren, ten einde Commisfarisfen van de Bank tot zodanige Beleening fpeciaal worden geauthorifeerd; waarop wy dan, na ingenomen confideratien van dezelve Cornsaisfarisfen, en advis van ons Committé van

Fi-

's Gra-

venha" ge.

Public, wegens ten algemeenenBank van Beleentng*

Sluiten