Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Juny, 1795. 3409

meer dan anderen gevaar liep om van elkaaderen gefcheurd, van het voornaamst, van het vrugtbaarst gedeelte van haar Land beroofd te worden, is geheel, is vereenigd gebleeven, ja naauwer vereenigd dan immer te vooren, daar , toch onze gemeene rampen en gevaaren die ■ banden meer en meer toehaalden.

Maar wy willen niet dan in 't voosbygaan : een oog op 't voorleedene werpen.

Volk van Gelderland! de ftraalen van ons gelak mogen ons wel verblyden, doch moeten ons niet verblinden; de beginfelen van ons geluk mogen ons wel vrolyk, maar niet werkeloos maaken.

In aanmerking van tyd en omftandigheden, is 'er ja veel, zeer veel verricht, maai meer blyft 'er nog te doen.

Wy zyn veele gevaaren ontkomen, maar hebben 'er ook nog veelen te duchten.

Onverfchrokken moed, waar zuiver Patriottisme , Broederlyke Eensgezindheid , en oude Vaderlandfche Trouw, zyn 'er nodig, om het inwendige van ons nog onvolkomen Staatsgebouw te bevestigen en te voltooyen.

De Party, die ons op den rand van onzen ondergang bragt , en nog te verblind en te hardnekkig fchynt, om ter goeder trouw tot het algemeen geluk, en dus ook tot het haare te willen medewerken, de oogmerken, de beweegingen dier Party vereisfchen onze waakzaamheid en zorgen, willen wy anders fchuddingen voorkomen, die voor ons al te geteisterd Vaderland niet dan doodelyk zyn kunnen.

En deeze onze zorg en waakzaamheid tegen die Party zal ook vooral daar door aan den dag moeten gelegd worden, dat alle beginfelen van Itrafbaare beweegingen , van onrust en fchemüng der goede orde, naar den letter, en met het Zwaard der Wet, en zonder toegee-

Qqqqqqqqqq* ven'

Arn-

hem.

Afkondiging>an het Verbond net

Frank-' ryk.

Sluiten