is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Zeven Provincien [...]. Dertigste deel. MDCCXCV

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3038 NIEUWE NEDERLANDSCHË

'jGha-

venha61.

] ]

s

niet voldoen konden aan de Publicatie tot het opbrengen van hurt Goud en Zilver, om dat zy geene Esfayeurs of Zilverfmits nog Ontfangers hadden; 4. overzendende copie eener Refolutie van de Reprefentanten 'sLands van Utrecht, relatief den Burger C. van Lonkhuizen. Het eerfte en vierde point aangenomen voor Notificatie, het tweede aan het Committé van Voorlichting, het derde aan het Committé van Financie, beide om daar in te voorzien.

Misfive van de Leden van den Kerkenraad en Kerkraeesteren van groot Wasbeek, houdende: 1. verzoek om elucidatie, hoe zich te gedragen nopens het beftuur hunner Kerkgoederen, en of de Kerkmeesteren hunne adminiftratie moeten doen met voorkennis der Municipaliteit; 2. om elucidatie, of het goed aan de Diaconie-Armen behoorende,"in de te doene belasting ook zal begrepen zyn. Het eerfte point aan het Committé van Algemeen Welzyn, om advis ; het tweede aan hec Committé van Financie, om na behooren te refciibeeretf<

De Prefident communiceert, dat doof !iern aan de Gedeputeerden van het St. Nisolaas of Koopmans Gilde alhier in 'sHaje was geaccordeerd, ter deezer Vergadeing te verfchynen , tot het overhandigen /an eenen zilveren vergulden Beker; wel» ce Deputatie vervolgends binnen geleid cynde, denzelven Beker met eene gepaste Lanfpraak heeft overhandigd ; waar op de }refident deeze Commisfie uit naam der Ver[adering voor dit blyk van Vaderlandsliefde