Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3$3» NIEUWE NEDERLANDSCHE

Schoon-

HOVÏ.N.

i

]

i

„ Den 15 deezer , des avonds omtrent <? uuren, kwamen alhier twee Burgers van het Dorp Stolwyk , met de angstvallige tyding, dat de Militairen van Oranje Nas* fauH a daar Guarnifoen houdende, zig zeer muitzugtig gedroegen; dat zy en de overi* ge Vaderlandlievende Inwoonders zig in de unerite ongerustheid bevonden, verzoekende van wege deeze gewapende Schuttery adfitrentie. Alvorens wy hen dit verzoek accordeerden, wilden wy liefst naauwkeurig een zekerder onderricht bekomen, aangaande den toedragt der zaake te Stolwyk.

„ De tegenwoordige Bailliuw deezer Stad, die tevens Bailliuw van den Lande van BalOis is, waar onder Stolwyk is gelegen , begaf zig in Perfoon fpoedig dersvaards, geadfilteerd door twee gewapende Franfche Dragonders, om in 't zekere onderricht te worden, beloovende fpoedig bericht te zenden, waarna wy ons zouden tunnen reguleeren.

„ Om half elf uuren kwam een der twee Dragonders terug, met fchriftelyk bericht pan den Bailliuw : daarop vergaderde de Breede Raad, en vernam uit het bericht, jat 'er te Stolwyk wezenlyk gevaar exteer3e; verzoekende de Burgers aldaar eene rpoedige adfiltentie van gewapende Burgernagr. De Breede Raad begreep eenpaarig, Jat men aan dit verzoek fpoedig diende ie /oldoen , munieerdt den Burger-Collonel lebweitzer, welke, in de Raadkamer tegenwoordig zyndei declareerde, gereed te lyn, aan het hoofd van een Detachement

uit

Sluiten