Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4732 NIEUWE NEDERLANDSCHE

Amsterdam.

Pro-

gfamm,

der

Maat-

fchappy

van

Land»

bouw*

Verhaal van de wyze, waarop dat elders, met een goed gevolg, gefchied, te bekomen by de Boekverkoopers, J. C. Sepp en Zoon, te Amfteldam,) terwyl, in het opgeeven van gefchikte middelen, tot het oogmerk dienftig, wel moet 1 worden in acht genomen eenig verfchil in de uitvoering van dat Werk, naar de onderfcheiden Godsdienftige gebruiken , die by onze Landgenooten plaats vinden.

Eindelyk , vóór den i December 1797 , dé Antwoorden op de Vraag:

Welke gevolgen heeft de Weerkunde (Metereologie,) niet betrekking tot den Landbouw; zyri 'er, ten dien opzichte, ondervindingen ± die meer cf min tot eene vasten regel voor onze Landlieden kunnen dienen , 0-72 hunnen arbeid, op de Voordeeligfte wyze, daar naar in te richten; eti in hoe verre zoude men van de waarneemingen die, zo hier als elders, in deeze weetenfchap reeds gedaan zyn, ten hunnen nutte gebruik kunnen maaken?

De Prys, die aan den Schryver van het besté öp een deezer Vraagen inkomend Antwoord wordt aangeboden, beftaat in eene Goude Medaille, ter ■waarde van vyf tig Ducaaten, op den ftempel der Maatfchappy geflagen, en met des Schryvers Naam voorzien , of wel dezelve fom in geld, benevens eene Zilvere Medaille, ter keuze van den Schryver.

Indien geen der ingekomen Antwoorden , op eene door de Maatfchappy opgegeeven Vraag, haares oordeels, den prys verdiend heeft, behoud zy aan haar het recht, deeze Vraag nog eens, of niet weder op te geeven. Daarentegen, wanneer 'er meer dan één Antwoord haar voorkomt eenige aanmerking te verdienen, zal zy een Accei/ii , in eene Zilvere Medaille beftaande, of eenig ander blyk van goedkeuring aan den Schryver van het naast aan het beste komend Ant« woord aanbieden, en hem dit befluit, voor dat

Sluiten