Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZüTphen.

Public, omtrent eene ge forceerde Gela heffing.

45*4 NIEUWE NEDERLANDSCHE

rRT HEI D. G li L T K HEID BROEDERSCHAP. .

£)e Volks-Vertegenwoordigers des Kwartiers van Nymegen, m overweging genomen hebbende - den uitgeputten ftaat der Financiën van hetzelve

door het voeren van eenen noodelozen, doch ruï■neufen Oorlog, onder het voorig Regeeringsbeftier, die veelen Oorlogen in kostbaarheid overtreffende geweest is, zo dat men in den jaare 1794., na eenezwaareNegotiatie, by wyze eener lontine-Loterye, genooddrongen is geweest, den 5 September des laatst afgelopenen jaars te arrafteeren eene-Geldligting van den honderdften Pennmg, en eene extraordinaire geheele Verponding, waar van het fournisfement in twee termynen bepaald was, de eerfte 1 December 1794, de tweede 1 Maart 179J, dan 't welk door de omwending van zaaken niet is gefchied:

Voorts coafidereerende, dat na dien tyd daarenboven de mkomften van het Kwartier niet alleen veel geleden, maar zelfs geduurende eenige maanden genoegzaam opgehouden hebben, doordien bet vernielende tooneel des Oorlogs over dit geheele Kwartier zig uitfpreidde; dat de vooruitzichten tegenwoordig wel veel gunftiger zyn geworden, doch dat des niet tegen ftaande uit de Verpagtinge vau de Iropofitien, den 19, 20, 22, 2? 24 en 25 Juny gedaan, blykbaar is, dat die'in dit met 1 July ingetreden Pagtjaar, wel /120000 minder, als in de voorgaande jaaren zullen odbrengen. v En wyders in achting neemende de hooge noodzaaklykheid, dat de Comptoiren van de thans zo nodig zynde .penningen ten fpoedigften worden voorzien, om op eene prompte en richtize wyze het ra deel van het Kwartier, in de gemaakte en nog te makene Oorlogskosten te kunnen dragen, als mede om haar aandeel te betaalen in de 100

Sluiten