is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Zeven Provincien [...]. Dertigste deel. MDCCXCV

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Augustus, 179$. $ooï

meente daar omtrent gemaakt ; maar zo lang' eene Gemeente dit recht niet aan zekere Gemagtigden heeft gedelegeerd, is het klaar, dat het als dan nog in den boezem van alle de gezamentlyké Leden is berustende; zo als, waarfchvnelyk , nog tegenwoordig het geval is in meest alle de Godsdienüige Genootfchappen van deeze Provincie, eh zekerlyk in dé Gereformeerde Gemeenten : V?aar üit volgt, dat derhalven geen Predikant in zulke Gemeenten kan worden geremoveerd of afgedankt , d;m door de gezamentlyke Ledeh dier Gemeente, waar m hy Predikant is en welke geacht moeten worden, hem tot dit Ministery té hebben aangefteld evacveel door wien ook deeze aanftellihg. eertyds, is gedaan geworden, aangezien de Aanftellers, óf Beroepers, die niet anders gedaan hebben, .'.an in den naam dier Gemeente , en als Gequalificeerden, welken deeze aanftelling was toebetróuwd geworden.

Tot de remotie derhalveh van een Predikant, en van eiken Minister in de onderfcheiden Maatfchappyen, zou de gehe le Gemeente, welke hy bediend, legaal moeten worden opgeroepen om daar omtrent, by meerderheid van {temmen, een befluit te neemeh. ^

Maar hier omtrent ontftaat dan weder een foortgelyke vraag, als boven reeds behandeld is} of namelyk, zulk eene remotie gefchieden kan, zonder dat men daar van eenige reden behoef) te geeven ? dan of die remotie moet zyn gebouwd op rederien en motiveh, welke zulk eene afdanking wettigen? eh indien het laatfte waai is wie dan daar over Rechter behoort te zynï

Dat eene remotie door de Gemsenten op eene willekeurige wyze zoude mogen gefchieden . fchyni ia de tegenwoordige gefteldheid van zaakeü niel zeer aanneemélyk, immers zeer tegen dé waare billykheid te itryden- Alle Predikanten in de Gereformeerde Gemeettten . en *ajnchybelyk oot Ekkkkkkkkkkkkkk 2. at

s Gra»

/ENH&ïfi

Advis

regens

'iet re-

•novee-

-en vati

Kerke-

'yke

'knipte* naarst