Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

59*8 NIEUWE NEDERLANDSCHE

Nyme

gen.

■ pleegd zaaken, waar toe zy (hoe het met haaren last ook mogte zyn,) ten eenernaal was ongequalificeerd, en' die van overheerfching en geweld, mitsgaders attentaten tegen de Souverainiteit, die in het voorig Bellier zo zeer zyn gecondemneerd, niet waren te excufeeren, en die, wanneer het Provinciaal Collegie, of Landfchaps-Commisfien in Haat zyn Militaire Magt tegen Burgers te gebruiken , van de akeligfte gevolgen voor de Steden en het platte Land zyn zouden.

Dat al verder nit die Hukken en informatïen konde blyken, dat het gehouden gedrag der Commisfie was partydig geweest, want dat zy met Raad en Gemeen* te, noch Meesteren van Ampten en Gilden, noch met het Genootfchap Voorbeelden trekken hadde gehandeld, maar alleen met het Roomsen Genootfchap Eendragt maakt magt.

Dat zy die redelyke en gefchikte Menï fchen noemde, declineerende de Leden van het Genootfchap Voorbeelden trekken, daar de voTige Commisfie dezelve meestal voor menfehen hadde gehouden, die kwalyk de rechte voor de linkerhand kenden , en de andere voor het beste en verlicht/Ie gedeelte der Burgerye.

Wyders dat de Stad Nymegen geene Commisfie hadde verzogt, maar dat dezelve aan de Stad was opgedrongen, en zy Gecommitteerden dienvolgens uitdrukkelyk waren gelast, namens de Stad ter Landfchaps-Vergadering de nodige inftan-

tien

Sluiten