Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ö674 NIEUWE NEDERLANDSCHE

'sGra-

venhage»

verkozen, zig verborgen te houden, onder den naam van Christiaan.

Eene Commisfie, ter verdeediginge van de Republiek benoemd, ontmoette, in haare werkzaamheden, verfcheiden, en onder dezelve , zulke zwarigheden, welke haar, om aan den opgelegden last te voldoen, in de onmogelykheid ftelde. Meer dan eens hadt zy , aan haare Lastgeeveren , daar van berigt doen toekomen,'doch, om het opgedraagen werk voort te zetten , zich iaaten overhaalen. Eindelyk, egter, kwam zy, in het einde der jongstverloopene Maand, tot den flap, om haaren Last, in den fchoot van Hun Hoog Mogenden, neder te leggen. Zy deedt dit by de vólgende Misfive.

HOOG MOGENDE HEEREN!

TJet was alleen de zucht tot het waarachtig *1 wclzyn des Vaderlands, het verlaDgen, orn <laar aan in een uitgebreiden kring verder van nut te zyn, die ons bewogen, om, niettegenftaande wy op den 8 September jongstleden onze Commisfie in den fchoot uwer Vergadering hadden nedergelegt, nogthans gehoor te geeven aan dén aandrang tot de provifionèele continuatie van onzen gewigtige taak.

Wy vleiden ons, dat deeze onze bereidwilligheid, gevoegd by onze toegeevenheid tot het veranderen van eenige Artikelen, in de geconcipieerde Inftructie, door de refpeftive Bondgenooten zouden beantwoord zyn, met die blyken yan belangneeming in hst beftaan onzer Com-

rais-

Sluiten