Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ja ar boeken, November, I7pj. 6887

beveiligd te worden tegen die ftrikken , die de gemeene vyand u fpannen zal, alleen daarom, dat Holland dezelfde belangen te verdedigen heeft als wy Wy hebben het altoos wezenlyk recht vaardig en menschlievend volk, uit deszelfs karakter zien brengen, door heethoofdige wezen», welke of 'svoks vertrouwen 'rachteden re fchenden, of hunne vorige dwalingen te doen vergeten; en dus dient dat zelfde volk beveiligd te worden voor alle gevaarlyke en ontrouwe opftokingen. Wy hebben de vyanden van net rvatio< naai vertrouwen verouderde questien en verfchillen zien opwakkeren, de ocrust in huisgezinnen zien verwecken, de byzondere welvaart zien vernielen, om daar door de algemeene welvaart te zekerer te kunnen benadeelen Zo diergelyke voorwerpen zig binnen uwe muuren mogten bevinden . zult gy die aauwyzen de waare Burgers zullen dezelve herkennen, zodra zy oatmaikerd zullen zyn.

En hoe! toen de Franfchen in de Vereenigde Provinciën getrokken zyn, hebben dezelve alles aangewenj om de rust en de veiligheid by u te doen handhaven: de Soldaaien der Vryheiu hebben erkend, dat deeze rust uw nodig'ie behoefte ware, en dat zy zo nod^g was, voor het volk zelve, als ter weering van den B; iteolandfchen Vyand; en dat voorbeeld en fchoon gedrag zoude thans verboren zyn Neen! wy hebaen een al te boog denkbeeld van de B>tabffche Natie; wy hebben al te veel verdouwen op de vereerenswaardige masfa van de Burgery van Amfteldam, om dergelyke vrees te voeden; wy zullen onder hen geen vyanGen van de publieke orde aantreffen; geen vyanden van uwe comrcercicele magt, welke zonder veiligheid en rust nie beftaan kan Wy zullen onder hen ook geen vyanden vinden onzer Allianne; en wy zonder oor zodanigen moeren befchon wen die geenen, melken die voorbeelden van ge > atigdheid, en de aanLllillllllllllilllll 4 maa<

AMSTERDAM.

Misfive vat, Fr. Cmmnis» fat tijen.

Sluiten