Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, December, 17QJ. 716?

En voorts met betrekking tot alle andere Rech- T ten, den Heeren der fieerlykheden gecompeteerd £ hebbende, onder de navolgende bepaalingen: y

Art. I. Dat alle Ingezetenen van Dorpen of Plaatfen in de refpeftive Heerlykheden, overeen- l komftig de plechriglyk afgekondigde Rechten van / den Mensch en Burger, volkomer.tlyk berechtigd /. zvn tot het kiezen van hunne Vertegenwoordi- t eérs, op zodanige wyze, en onder'zulke bepaa- * Hngen, als zulks in het Kwartier of Diftrift, i waar onder zy gevoeglyk door hunne plaatfelyke / legging zouden kunnen getrokken worden, ge- c bruikelyk is en behoort; ten welken einde de gemelde Ingezetenen van hunne refpeftivelyk afgelegde Eeden, voor zo verre die tegen deeze of nadere te maaken fchikkingen , ftrydig mogten zyn, behooren te worden ontflagen, gelyk mede de verkozene Perfoonen.

II. Dac alle Dyk-Gerichten, Dyk-Rechten en Dyk-Stoelen in de Heerlykheden , ter voorkoming van anders te dugten inconvenienten, provifioneel zullen blyven op den ouden voet, zonder onderhoorigheid aan de andere Dyk-Stoelen, en zulks tot tyd en wyle, door de Staats-Commisfie, tot het reguleeren der Diftriften en Ampten, volgens Art. 8, hier na volgende, te normneeren, alle die Dyk-Stoelen zullen zyn gebragt onder die van het Ampt of Diftrift, waar onder ze worden gerangfchikt.

III. Dat alle Amptenaaren, welken hunne Posten, tegen betaaling van een zekere recognitie, hebben aanvaard, (indien 'er de zodanigen in de Heerlykheden deezer Provincie exifteeren,) dezelven provifioneel zullen moeten blyven betaalen , ingeval zy dcor het Volk in die hunne Posten mogten worden gecontinueerd; en dat ook anderen in hunne plaatfen aangefteld, of welker Posten en Inkomften, door de combinatie der Heerlykheden, met het refpeftive Amp: of Difttift, alwaar zy fungeeren, verbeterd en vergroot

Iar-

er•yk.

'ublic.

akende

'e Amp-

snaart

n de

her-

ykhe-

Sluiten