Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, December, 1795. 71C9

derzelver Posten met die van anderen gecombi I neerd, een redelyken interest van vier of vyf t ten honderd, der door hun betaalde penningen, m zullen ontvangen van hunnen eventueelen Succe-«feur in officio. 1 V. Dat geene der ca fit quo afgezette Ampte- > na?.ren aan zyn Succesfeur in officio zal mogen 1 verweigeren, onder weik voorwendzel zulks zou-» de mogen zyn, de overgifce der Protocollen, 1 Obartres, Paperen, en wat verder dasr toe be trekkelyk is, voor zo verre dit ieder Amptenair < tjfpeclivelyk coneerneert, als zynde het eigen-. do.n der gezarnentlyke Ingezetenen.

VI. Dat het Judicieele, Matrimonieele en Crimineele , in dz refpeftive Heerlykheden zal worden of blyven iagericbt op dien voet, als hetzelve in het Kwartier of Diftrift, onder het welke zy door haare locaale fituatie behooren en reiforteeren, is gereguleerd, ten dien effefte, dat dezelven zullen getekend worden onder de Ampten, waar onder zy van ouds zyn gerangfcbiiu geweest, of aoderzints volgends hunne legging n.oeten gerekend worden te behooren, ten zy eene of andere Heerlykheid zo uitgebreid mogt zyn, dat het noodig geoordeeld mogt worden, daar van een afzonderlyk Ampt of Diftrift te formeeren, terwyl zy in het eerstgemelde geval een Kerfpel, Dorp of Buurtfchap, naar mate hunner grootte , zullen uicmaaken, van hec Diftrift, waar mede zy mogten worden gecombineerd.

En zuil n de refpeftive Protocollen, GerichtsSignaaten en verdere Stukken, ter Secretary var dat Diftïift ook worden overgebragt, en aldaai vervolgt.

VII. Dat alle Rekeningen, het Dorp of de Plaats p3rticulier!yk aangaande, voorts die van Kerken. Armen- en Weeshuizen, of diergelyke Corpora tien, in de gemelde Heerlykheden voortaan zul len moeten worden gedaan en afgehoord, zo ei

ge

[ar-

kr7YS.'

~>ublic. akende le Ampe/iaarsn de Heer'ykhelen.

1

Sluiten