is toegevoegd aan uw favorieten.

Overdenkingen op den dag des Heeren, ter opheldering der H. Schrift, en tot stichting van Nederlandsche christenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(95)

mostwilligen en Godvergeeten Vloekeren flegts ondej het oog brengen, dat hun Vloeken in de daad eene wilde en ligtvaardige Gewoonte in de Maatfchappy der Menfchen is. En dit zal, naar wy gelooven,, by hen eenig nut doen , wanneer zy flegts op het volgende willen letten.

Het is waar, zy bezitten het treurig Voorrecht, dat zy geenen toejkomftigen Staat der Zi*!e gelooven, en niets van eem toekomjtigè Waereld weeten of willen weeten; maar te yveiiger zorgen zy voor hun Welzyn in deze Waereld. Goed te eeten en goed te drinken, hunnen Zinnen en Driften in alles den vryëu teugel te vieren , gezonde en vaste Lichaamen te hebben, vooral aang'enaame Gezellchappen te houden, om aan hec overige Vermaak eenen aangenaamen Smaak te geeven, dit zyn de eenigfte Gelukzaligheden, die deze Heeren zoeken. Wanneer zy nu iets doen, waar door de verkeering met hen verhinderd en geftremd moet worden, dan handelen zy immers tegen hen zeiven, en doen iets dat met hunne eige Grondbeginzels niet kan beftaan. Zy berooven zich van het geen zy aanhoudend wenfehen te genieten.

Nu is het Oogmerk en de Bedoeling dezer Godvergeete Vloekeren, dat men hen voor aangenaame, gezellige, vriendelyke en beleefde Lieden zal houden. Zy begeeren dat men van hen zal zeggen, dat hunne Verkeering levendig, bevallig en aartig zy. Zy wenfehen gaarne in alle Gezelfchappen begeerd te zyn en wel ontfangen te worden. In tegendeel doet het hen het meest zeer , wanneer men hen voor lastige Menfchen houdt, wanneer men zich van hen als van Vermetele zoekt te ontdoen, wanneer men hen ala onbefchaafde Kinkels meidt, wanneer men van hen als van Godvergeetene af keerig is. En juist dit zyn ontegenzeggelyk de Omftandigheden, waarin deze vloekende Menfchen zich zeiven brengen.

Want, 'er is geen grooter Kenmerk van Grofheid en Onbefchaafdheid, dan wanneer men van iemand in de tegenwoordigheid van zynen Vriend, verachieljk fpreekt.

En