is toegevoegd aan uw favorieten.

Overdenkingen op den dag des Heeren, ter opheldering der H. Schrift, en tot stichting van Nederlandsche christenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OP D £ N

DAG HEE^EITi

N° 14.

De Dronkenfchap is eent fcbandelyke Ondeugd, die de treurig/ie Gevolgen heeft, en niet kan verontfchuldigi v/orden,

Spreuk. XXIII vs. 9.9 en 30.

Tpvronkenfchap en Ondankbaarheid, verlaagen den II Mensch beneden hec Onredelyk Vee, doch de Gevolgen der eerfte, zyn in dit Leeven, voor hem die zich daaraan fchuïdig maakt, onvermydelyker en verfchrikkelyker. En nochtans is 'er geen Kwaad, dat meer, zelfs van hen, die onder de befchaafde Lieden en in eene hoogere Volks Ctasfe begeeren geteld te worden, gepleegd word. dan juist dit. Men drinkt niet flegts onmaatig of te veel, maar gaat zich ook in het onmaatig gebruik van zulke Dranken te buiten, die te fterk voor onze Naruur en Geitel, ons van het Verftand berooven, een verborgen Vergif in ons Bloed brengen, onze Gezondheid in den grond booren, ons Leeven verkorten, de onze in Ellende dompelen, en ons zeiven naar Ziel en Lichaam ongelukkig maaken.

Koning Salomo die zo veele Ondervinding had, befchry tt zulke Dronkaarts naar het Leeven, en treffend de Gevolgen van hunne Dronkenfchap, wanneer hy Spreuk. XXIII vs. 29, 30. zegd: waar is wee? waar is Leed? waar is Twist1} waar is klagen? waar zyn Wonden zonder Oorzaak ? waar zyn roode Oogen ? Namentlyk: daar men by den Wyn zit, en komt, om uit te zuipen, het geen ing&* Jchonken is.

Hoerery en Dronkenfchap gaan gemeenlyk te zaamen gepaard, en had Salomo over heteeifle, in het voorafill DüEX O gaande