is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerkboek, ten dienste van de christelyke gemeente, toegedaen der onveranderde Augsburgsche geloofsbelydenis te Rotterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onzes Heeren en Zaligmakers Jezus Christus, jsi het, en gaf aen Jozef het ligchaem; en Pilatus gebood, dat men het hem geven zoude.

Nikode- 30 En Jozef kogt een lynwaet. Eff«g£ mus voegt daer kwam ook Nikodemus, (die voor-; zich by maels by nacht tot Jezus gekomen was) ■ ,4.

zyte'e'eRen braSt mirre> en aloe onder elkan-^-4*den te der , by honderd ponden; toen namen '::xnu' »imeii deZy [iet-jigChaem vanjezus, en wondert^ begtavmg. jiet ^ ^ {e^n \ynw^cti) en bonden het ph-

in linnen doeken, met ipcccrycn, %itykXIX-s*

de joden plegen te begraven, en begra- 4.) En daer was in die plaets, daeru*tsh; yen het nv gekruist was , een hof, cn m dien**-71n-e^1 hof een nieuw graf, dat Jozefs was, graf, en welk hy had laten houwen in een fteen-x -: 4s. / rots, waerin nooit iemand gelegd was; 'xt\UI

aldaer leidden zv Jezus henen, om den".3" ,4;

rustdag der joden, dewyl het graf nabyy'./ixtx*

was , en de fabbath aenbrak. 41 > 43-

in de te- 5.) Daer was ook Maria Magdalena,M*«&. ' genwoot cn Maria Jofcs , die zaten tegen hetxx^ITv'f'ver- gra^over, en nog andere vrouwen, diej;r^ rcheiden Jezus uit Galileë ook waren nagevolgd ,**-.47. getu.gen, cn Zy bezagen het graf, cn hoe zyn££}

ligchaem gelegd wierd. -5, fluiten zy 6 ^ Ell zy wenteldcn eenen grooten 'UmK etg fteen voor de deur des grafs, en gingen x*^/.

van daer. 6oen de 7.) En de vrouwen keerden wederom i»k. btK.dena en bcrcidd&n de fpeccryen en de zalven: xxnv. de zal- en,den fabbath over, waren zy itil naer*6' v»s- de wet.

De joden 8.) Des anderen dacgs, die na denM«tth vetzoekenrustdag volgt, kwamen de overpriesters**^7* rchtlTen de farizeën te zamen tot Pilatus,61'6*bv het en fpraken: Heer! wy hebben gedacht, jt(ïf» dat deze verleider fprak , toen hy nog leefde : ik zal, na drie dagen, opftaen. Daerom beveel, dat men het graf beware tot den derden dag toe; opdat zynejonII 5 geren