is toegevoegd aan uw favorieten.

De leer der Heilige Schrift.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leer van de Genadew. Dr.s H. Geests enz. 73

voor alle, die aan my gelooven zullen; op dat zy alle één zyn, gelyk Gy, Vader, in my, en ik. in U; dat ook zy in ons één zyn. Ik heb hen gegeeven de heerlykheid , dis gy my gegeeven hebt; opdat zy één zyn, gelyk wy één zyn. Ik in hen, en gy in my ; opdat de waereld bekenpe, dat gy my gezonden hebt, en hen lief hebt, gelyk gy my lief hebt. Met recht zegt Petrus: Ons zyn de dierbaarste en allergrootste 2Petr, 1 heloftenisfen gegeeven; deeze naamlyk: datwyvs-A. der Godlyke natuur deelachtig zullen worden, fs het, dat wy vlieden de verganglyke lust der waereld. De Heilige Geest verëerjigt dus den mensch, dien zyne Zonde vergeeven is, en wiens geheele denkwyze veranderd wierd , met zynen God. Dit heet; Hy verwyderd, door zyne geftadige bewerking, het gemoed van zulk een mensch, hoe langs hoe meer, van alle zondige denkbeelden en begeerten, en maakt hem tot eenen waaren vrecmdling . in de zondige waereld,. gelyk Abraham uit zyns Vaders huis moest uitgaan. Daarentegen bewerkt Hy, dat het gemoed immer naauwer met God verëenigd worde; dat de Ziel altoos erniliger en vrolyker aan God denken , en met eene oneindige hartlyke verzuchting naar hem verlangen kan. Daartoe behooren dan alle die denkbeelden en gewaarwordingen , door welke eene dusdaanige ziel, van het natuurlyk verderf, van de voorheen begaane Zondes, en van de daarvan overig bly vende aanvallen cn zwakheden , meer en meer afkeeriger word; zo dat zy haaren Heiland, in eene, Hem toegewyde, éénzaamheid, nog altoos het hartlykst berouw over dit alles betuigt; Hem een verflagen hart opoffert; het' E 5 voor-