Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(83

dat het beroeren van andere omftandigheden ons niét van de hoofdzaaken af, en tot byzaaken të verhandelen opleide', die het gefchil of geheel niet; of flegts van ter zyde betreffen; en die gedaan hebbende, het oordeel aan den onpartydigen leezcr overJaaten. Ik befchouw dan

I.

J?e opvatting: dat de uitdrukkinge: Zoon Gods , Gods Zoon, en diergelyke een Amptsnaam zyn zoude. ■

Myn fchryven over dit fluk, word zon opgevat en verdraaid, als hadde ik dit bepaald ter needërgeiteld tegen Ds. Baum, en willen beweeren, dat bepaaldelyk , de Heer Baum, volgens myn zeggen , zoude hebben geleerd: Gods Zoon zy enkel een Amptsnaam. > - • .

' M: Pels beweert dit bladz. 2 en 3. van zyn gefchryf; maar ik kan met ronde en duidelyke woorden zeggen, en zeg hér hier ftellïg: dit is een fnoode en'verdichte, ja uit myne verhandelinge moedwillig verdraaide, onwaarheid, en al her raazen en fchelden, het geen daar uit word afgeleid, en op die fnoode verdraaijinge gebouwd, vliegt dien fchryver zélven in het aangezicht. Misfchien heb ik, by het opfteüen van dit gedeelte myner verhandeling^ o'ffl die Leeraars, die de Schry ver onze waardige Leeraars noemt; niet ééns gedacht. En ik daag hem uit, om my onder her oog te bréngen, waar ik, in myn gefchrift, ooit die woorden gebruikt heb: dat één zyner Leeraars bepaaldelyk zoude gezegd hebben, dat de benaamingenZoon Gods, altoos een Amptsiaam'is. 'Het is niet waar. Ik heb-het nooit gezegd. Ik héb 'het nooit gedacht. Het vyandig hart van den fchryver bedient zich van deeze kunfrgreep, om deezen ftaat des gefchils, als 'tware, op den voorgrónd te dellen, en daar uit zyne boosheid verder den ruimen teugel te vieren. Ik heb het nooitkunaen zeggen, nooit kunnen denken, om dat ik het niet weet, noch weeten kan.■■'

■ • \ J' • Had

Sluiten