Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden uitgeflooten. By voorbeeld: (En hoe dwaas is niet dikwerf de mensch in zyn redeneeren ij wanneer het eens iemand mogt in den zin komen, uit de onbeperkte Almagt van den Algenoegzaamen God te befluiten, dat Gods Almagt gedaane, envoorleedene zaaken, ongedaan zoude kunnen maaken. Wie toch. die maar eenigzins zyn gezond verftand te werk (Mc, zoude zodanig eenen dwaazen niet met de verdiendebefpöttingemóeten bejegenen? tnzodanig een.' redèneferiögs als volflagen onzin verwerpen moeten ? gewis en zeker zoude een ander niet beter bandelen , die ons zoude willen diets maaken, dat Gbds overige Eigenfchappen, aan dat Hoogwaardig Opperwezen eigen, door de onbeperkte Almagt zouden kunnen vernietigd worden: of, het geen met andere woorden, het zelve is: dat God door zyne Almagt handelen konde, ftrydig en lynrecht tè^en zyne overige, even wezenlyke eigenfchappen. Hy die deeze denkbeelden van Gods volftrekte Almagt voedt, weet niet,wat hy denkt. Hy kan met geene mogelykheid een betaamlyk denkbeeld vormen van het Heerlyk en Heilig Opperwezen,

en is verdwaasd in zyn verltand. Nu is het

denkbeeld, daar en boven van eenen Middelaar voor het menschdom te fchikken , te fchenken, den mensch door tusfchen komst van eenen Middelaar met God te veréénigen, te verzoenen,geen werk, zoo zeer, van de Godlyke Almagt; althans niet van Gods volftrekte Almagt, maar meest van de Goddelyke Menschlievendheid, genade en barmhartigheid "aan dc welke (mag 'k my z°° uitdrukken) de Almagt, als'tware, ondergefchikt is, zoo werkzaam in het werk der Verlosfinge om de uitwerkfels der Godlyke liefde daadlyk ten uitvoer te brengen, en daar te ftellen. By gevolge hier te fpreeken van eene, ook aan Gods zyde, onbeperkte Almagt, of te fpreeken van eene volftrekte Almagt, is onzin, hersfenfehimmen, en een uitvindinge van een verdwaasd en dwaalend menfehenverftand.

Het tweede deel van het voorftel; of de tweeC 4 de

Sluiten