is toegevoegd aan uw favorieten.

De lasterschriften door de voorvechters van het gewaand nieuw licht. Onder de naamen Arnold Carel Fredriksfeld en Martinus Fels, uitgegeeven, beantwoord.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( H3 )

geheele wereld moge dit vrejjelyk beöordeelen^ en ik ftoor my aan uwen laster niet. Neen , M. Fels, ik heb getoond, niet wvzer te willen zyn, dan myn Godlyke Verlosfer;'ik heb HEM gevolgd; ik heb noch meer, noch minder gezegd, dan HY, en ik heb zelve, het geen HY gezegd heeft, niet verder dan tot en met zyn Godlyk oogmerk, aangeroerd , en mynen Leezer onder het oog gebragt. Om welke redenen gy M Fels, en de geenen, voor wien gy u in de bresfe ftelt, de woorden van den Godlyken Verlosfer, welke HY letterlyk 'er by voegt, geheel agterwege laat, moogt gy verantwoorden ; de Heere Jefus heeft buiten twyffel zyne wyze redenen gehad, waarom het HEM behaagd heeft, het geheele eerfte vers zonder iets 'er van af te laaten , mohdelyk voor te draagen; Gods Geest heeft het noodig geöordeeld, dat de H. Euan°-elisten, en wel alledrie, die deeze Gefchiedenis°verhaalen, dit geheele vers in hun geschiedverhaal moeten invlechten, en wel als woorden van den Eeuwig gezegenden Verlosfer 'er invlechten: daarom, M. Fels, en daarom alleen , oordeel ik, niet wyzer te moeten zyn, als de Eeuwige wysheid des Vaders, en verpligt te zyn, ook die woorden in aandachtige betrachting te moeten neemen, en onder de aandacht myner Leezers te moeten brengen.

Ik oordeel, Ook in dit ftuk my génoeg, en, hoe zeer een Fels, öf FreoriKsfI'LD, of andere hier tegen mogen aandruisfchen, met genoegzaame en voldoende, ja onwederleglyke bewyzen te het.ben Verdedigd, ik ga dus ovèr.tot een volgend, en

V

Vyfde ftuk; behelzende het leerftellige, en uitlegkundige, waar omtrent men my mede heeft aangevallen.

En wel, in de eerfte plaats, aangaande den ftaat van vernederinge van onzen grooten en GodH lyken