is toegevoegd aan uw favorieten.

De overëenstemming van de Heilige Schrift met de gezonde reden in de leerstukken [...] aangaande de zonde en de genoegdoening.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

föfi De Aangeboorene Verdorvenheid vallen , döör de trillende beweeging van bet trommelvlies in de ooren enz. en zi]n ons «^ ^l welke werkingen deeze werkingen wederom in onze harsfenen , of in de daarin vervat zijnde vloeybaare ftof hebben. Maar des niet tegenftaande maaken w.j zonder eenigen twijffel een befluit op eeneoómat* die alle deeze werkingen te wege brengt. Zoo ras wii zinlijk geloofden, dat iets zonder eene genoegfaame X kSe gefchieden , zoo zouden wij altoos moeten twfftetn.of de beweeging vanhet zenuw-fapC^» 'tJem) indeharsfenen , waardoor onze ziel ziet, hoort voelt, riekt , fmaakt , bijgeval ontftaa, dan ot et iets zij, dat dezelve veroorzaakt: dat heet, wij zouden in het onzekere blijven , of die dingen die Wij door de zinnen gewaar worden , voorhanden zijn. Maar in de befpiegeling en naar de Reden kunnen wij twijffelen: zinlijk denkende gelooven wij fterk. \Vie zijne Reden in het maaken van befluiten met geoeffend en uitgewerkt heeft, die kan eên betoog aanhooren, zonder 'er eene valfche ftelling in te vinden, en zonder de minfte fout in het redeneeren te ontdekken; en nogtans aan de waarheid der beweezene ftelling twijrfelen Meenig aanvanger in de Wiskonft verwondert zich en verblijdt 'er zich op eene kinderachtige wijze ' over, wanneer bij ziet, dat de betoogde Hellingen, die hij aan voorbeelden toetft, (bij voorbeeld wanneer hij de hoeken van eenen driehoek meet) volmaakt overeenkomen, en gelooft ze eerft met zekerheid van dat miraf, dat hij ze op .deeze onnutte proef gefteld heeft. - Men zoude kunnen zeggen , dat dit zwakke Seloof ten aanzien van Hellingen, die de Reden erkent , bijzonder van goed en kwaad , en het fterke geloof ten aanzien van dat geene, wat wij ons door de zintuigen voorftellen, de volgende redenen hebbe,