Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Xxiv VERHANDELING dm. De Heer Hofraad Wikland, aan wien het Gezelfchap een Exemplaar van dezen Brief gezonden hadt, plaat. fte denzelven in de Teutfche Merkttr, No.vemb.er 1787. bladz. 153. volgg. Ten Zelfden tyde ontving ook de Heer R osenmuller , te Igtpzig, een Exem, plaar van dien gedrukten Brief, benevens nog eenen naderen Brief van het Exegetisch en Philanthropisch Gezelfchap „ gedagtekend den 8. September 1787. met verzoek , om den gedrukten Brief te toetzen , en het Gezelfchap zyne gedachten daar omtrent mede te deelen. — Dit gaf dezen waardigen Godgeleerden aanleiding tot het volgende Gefchrift ;

■Brieven over de Ferfchynzêlen van he% Dierlyk Magnetismus en Somnambuü.s,mus,Leipzig 1788, 11.bladz. in 8V0,

Dit Gefchrift vervat 1. den bovenge-melden Brief van het Exegetisch en

Phi-

Sluiten