is toegevoegd aan uw favorieten.

Dæmonologische fragmenten of byvoegzels tot de Oudheid- en geneeskundige verhandelingen van [...] Theod. Gerhard Timmermann.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HUT DERDE FRAGMENT. S. a& ie*

heid niet het eerst bekend gemaakt en in trein gebragt is — de taal der wysgeerige waarheid is : En vermits ook de waarheid van deeze ftelling., nwns oordeels, niet zal beweezen worden, en de H. Evangelist Matthaeus in zyn verhaal van de Gadareenfche Gebeurtenis, de Volkstaal bezigt; zoo kan men ook uit zyne fpreekma-, nieren, de waarheid dier ftelling niet bewyzen, En zy die de aangehaalde ftelling op de bewoordingen van Matthaeus, als op een* Jocus ctafficus of hoofdbewysplaats vestigen, begaan daardoor, ontegenzeglyk eene petitio prmcipii: of, met andere woorden: zy vooronderftellen eene betoogde, waarheid te zyn, t geen nog eerst vooraf moet worden beweezen, eene waa.heid te zyn, ***** z, de Volkstaal, die ook Matthaeus gebruikt, zonder bewys te boekflellen voor de taal der wysgeerige waarheid. Dat Matthaeus, Marcus en Lucas, ten opzichte van de zoogenoemde damonifche Menfchen de Volkstaal hebben gebezigt, wordt doorgaans van groote en cordaate geleerde Mannen toegeftemt: en dat zy , byzonder de gebeurtenis in de Contreye te Gadara voorgevallen in de gewoone Volkstaal hebben verhaalt; zal' naderhand 0, S6. nog breeder beweezen worden. En deeze Volkstaal verheft men, zonder behoorlyk bewys , tot de waardigheid van de taal der wysgeerige waarheid , en maakt uit fchriftuurplaatfen, waarin fpreekwyzen voorko-