Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S40 HET DERDE FRAGMENT. §.52,

tegen die onverdiende befchuldiging met kracht en nadruk te verdedigen?!!

g. By de twee ongelukkige Gaddrcnercn trof Jesus , niet alleen eene ongefteldheidof ziekte in 't ligchaam aan, waardoor het bloed en de overige fsppen, mitsgaders de omloop van dezelve in en door het ligchaarri, in wanorde waren geraakt , maar ook eene krankheid in 't verftand en ïn hunne verbeèldingskragt, by dewelke zich gevoegt hadde de dwaaling: dat Dasmonen in hen huisvesteden,* en dat die gewaande Dasmonen een uiterlyk zinnelyk teken moesten geeven, waaruit aan de krankzinnige Lyderen op eene zinne}yke wyze zou kunnen blyken dat de gewaande Dasmonen verhuist waren. Dus waren hiér by deeze twee Mannen te Gadara eigenlyk vier zaken te verrichten, of met an Jere woorden , 'er moesten by hen, zouden zy ten vollen geneezen worden, vier verfchillende oogmerken bereikt worden.

a. De Ziekte van het ligchaam moest gefluit en weggenoomen worden.

b. De gezondheid, dié in de fterkte van 't ligchaam en derzelver Leden enz- béftaat, moest aan hen worden terug gefchonken. Ten dien' einde moest,

c. De ordent'elyke en regelmatige omloop of circulatie van het bloed en de overige fappen wederom herfteld, en in ordre gebragt worden. En

d. De verbeèldingskragt dier twee Lyderen

moest'

Sluiten