Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5C4 LÜK.AS TWEEDÊ B0ÊS,

.Hcoft'ft. In Lijftren zat een zeker man , die geene XIV . •>

' g krach? in de voeten hadt, maar van zijne geboorte af kreupel was, zoodat hij nooit hadt 9. kunnen gaan; deze luisterde naarftig toe, wanneer paulus redende; [paolus] hem fterk aankijkende , en .ziende, dat hij een vertrouwen lc> hadt, om genezen te worden, zeide met verheffing van ftem: ,, Sta recht op uwe voeten!" • 1 Hij fpröng op, en ging heen en' weder.

11. _— Het gemeen, ziende,wat paulus gedaan hadt , hief een eenpaarig gejuich aan: „ De

Goden " riepen zij in het Lijkabnisch!

•' „ De Goden zijn in m'enfchelijke gen

12, ,, daante tot ons nedergedaald!" Tevens noemden zij barnabas , jupiter , en paulus [noemden zij] MERKunius ; omdat die het woord

12. dêedt; zelfs bracht de Priester van jupiter , van wege hunne ftad, ftieren met kransfen [behangen] aan het voorhuis, en wilde met het I4# gemeen offeren. Doch toen de Apostelen barnabas en paulus dit hoorden, fcheurden zij 1$. hunne kleederen, en liepen onder het volk,roepende : „ Mannen! wat wilt gij doen ? Wij „ zijn flechts menfchen van gelijke aandoeningen als gij! Wij verkondigen u de blijmare, ,, dat gij uzelven van zulke ijdele en dwaaze „ [denkbeelden] bekeert, en u wendt tot den ',, levenden en waaren God, die den hemel, en „ de aarde, en de zee, en al wat daar in is, ■; jö. „ gemaakt heeft; die in de voorleden tijden alle Heidenen beeft laten wandelen in hunne

„ we-

Sluiten