Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

50S lukas tweede boek ,

Boofd/ï. „ Nu dan, waar toe fielt gij God op derf vs. io. " toets' ten wilt verder gaan dan Hij;] door 1 ,, een juk te leggen op den hals der leerlingen „ [en belijders,] welk onze Voorvaders, zoo

„ min als wij, hebben kunnen dragen? - >

ïï. „ Wij gelooven immers, door de genade van „ den Heere jesus christus zalig te worden , „ op dezelfde wijze, als ook zij?"

12. ' Daar op zweeg de geheele vergadering ftil, en luisterde naar het omftandig bericht, welk barnabas en paulus gaven, hoe groote wonderteekenen God onder de Heidenen door hus verricht hadt.

13. Nadat dezen zwegen , nam jakobus het woord, en zeide: „ Geachte Broeders! ver-

14. „ leent mij gehoor! simeön heeft ons daar „ verhaald, hoe God het eerst genadig -heeft „ goedgevonden, om zich uit de Heidenen een „ volk aan te nemen tot zijnen naam [en belij-

15. » denis;] het welk ook overeenkomt met de „ redenen en leere der Profeeten, gelijk 'er ge-

16. „ fchreven ftaat: „ „ Haar na zal ik de ten„ „ te van david, die vervallen was , weder „ „ bouwen, en hei geen daar aan verbroken ,, „ was, her/lellen, en ze op nieuw oprechten;

17. „ „ opdat ook het overige van het menschdom „ „ den Heere zoeke, benevens alle Heidenen, ,, ,, die zich dan naar mijn' naam zullen laten „ „ benoemen; zegt de Heere, die dit alles

ï8. „ „ doet."" 'Niets is zekerer, dan dat

„ aan God al wat Hij doet, van eeuwigheid af

„ be-

Sluiten