Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 23 )

kapt zich beneden de menschlijke beftemming, elke ondeugd , elke afwijking van onzen pligt, elke dwaling zelve is reeds eene vermindering van onze waarde, is eene onvolmaaktheid, die ons verlaagt in het oog van God, en in het oog der Wijzen. Elke ondeugd verwijdert ons van onze volmaaktheid, en van het oogmerk, waartoe Wij gefchapen zijn. — Welk een verbaazend onderfcheid is dan hier niet tusfchen den deugdzamen en den deugniet f De eerfte is een verheven wezen , een mensch , naar Gods beeld gefchapen. en hervormd, fteeds meer de volmaaktheid naderende, tot welke hij door zijne fchepping beftemd, en door jesus verlost is! Wat benadeelt hem het uitwendige, dat van buiten af hem aankomt, hij is dezelfde waardige en uitmuntende perfoon in de ichamele hut , als in het grootfche paleis. — Integendeel de fnoodaart is een laag wezen, al kleedt hij zich in t purper, al bezit hij de rijkdommen van Crezus!

Dus vertoont zich de voortreflijkheid van den godsdienftigen en deugdzamen reeds in de zaak zelve, zij is derhalven onveranderlijk en beftendig, de rechtvaardige, zegt salomo , in ééne zijner Spreuken, is voortreffelijker dan zijn naasten. Maar ook , welk een onderfcheid in de gevolgen der daaden ! elke deugd voert haare beloning met zich, dus ook elke ondeugd haare ftraffe, door de deugd wordt onze natuur verbeterd, en volmaakt, elke ondeugd is eene verwrikking der natuur, en derzelver bijzondere deelen en krachten. — Deze gevol. gen zijn of onmiddeüjke, of zij ontftaan uit de betrekking , in welke wij leeven jegens de menfchelijke Maatfchappij. ~ Zoo dra wij onzen pligt verzuimen omtrent ons verftand, wanneer wij traag zijn, om de waarheid te zoeken en op te fpooren, of wanneer wij omtrent haar onverfchillig zijn, en meenen, dat het aan die genen, die er voor betaald worden, alleen toekomt, om wetenfchap en kunde op te doen, wanneer wij met de verlichting niets ophebben, maar lusteloos in onkunde voortleven , de ftraf volgt op de hielen, — Wij ftaan bloot voor zorgelijke en gevaarlijke dwaalingen, dwalingen, die ons de gezondheid des ligchaams, de welvaart van ons geheel beftaan, en de rust van onze ziel kosten. Wij

wor-

Sluiten