Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 149 )

Zal het genoeg wezen, dat men zegt, de vrede, door jesus aan te brengen, en daadlijk aangebracht, is eene geeftelijke, is de zielsvrede . hij heefc de wereld met God verzoend, hemel en aarde verësnigd, en den middelmuur des affcheidzels, die te vooren den Jood en Heiden verdeelde, weggenomen hebbende, die beiden tot een volk gemaakt , zoodat hij uit alle volken, zonder eenig onderfcheid, alle die genen voor zijne navolgers en waare leerlingen erkent en verklaart, diedoorhet geloof in hem de liefde en deugd betrachten en beoefenen. —

Ja, ik erken, ik erken met warme aandoeningen van een dankbaar hart, het heil, het welk jesus komst in de wereld voor elk, die in hem gelooft, heeft aangebracht.— Voor hem lag het gantfche menschdom in duisternis omtrent zijne verzoening met God, tegen wien alJen gezondigd hebben, een flaauw licht alleen beftraalde de Aardsvaderen , en hunne nakomelingfchap, de Jooden, het door God daar toe uitgekozen volk, maar een licht, het welk nog beneveld werdt door zoo veele fchaduwplegtigheden, en door eene wet , die dood en vervloeking uitfprak tegen elk en een iegelijk, dieniet bleef bij de woorden dier wet, en dezelve deedt.— Maar jesus heeft, als de waare heilzon, alömme glansrijkHe draaien van verlichting verfpreid! Hij heeft ons het Opperwezen leeren kennen, als den Hemelfchen Vader, hij heeft onze zonden in zijn ligchaam gedragen op het kruishout, hij was de verzoening voor onze zonden, van welken wij in hem door het geloof vergeving hebben : hij heeft ons den Geest van God verworven en gezonden, door wiens kracht wij met eenen geestelijken zin en een verbeterd hart, zoeken de dingen, die boven zijn, daar jesus is ter rechterhand van God.— Die geest leidt ons in alle waarheid, getuigt met onzen geest, dat wij kinderen van God, en erfgenamen van een toekomend zalig leven zijn, door dien geest der aanneming tot kinderen genieten wij alle vertroostingen in wederwaardigheden, en mogen in het midden van allen druk , vrijmoedig toetreden tot den troon der genade, met- die aanfpraak: Abba'. lieve Vader! welke ons alle leed doet te boven ftreeven, en de vreugde des gewetens doet gevoelen , die alle begrip te boven gaat. — Die geest heïT 3 h&

Sluiten