Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34 Verklaaring over Lukas

congratulabantur ei: en Erasmus en Beza hebben wel gedaan, met dit in hunne overzettingen niet te veranderen. Clericus heeft bygevolg geenszins mis, wanneer hy in zyne Paraphrafis zegt: Je ad Elijabetbam gra. lulandi eauja contuleruni.

vers 59. Zy gaven hem den naam van zynen Vader. ijeter: Zy wilden hem den naam van zynen Vader geeven Want by de Hebreeuwen wordt iemand al gezegd iets te doen, wanneer hy eene daad voor heeft; gclvk, uit het geen Christus tot zynen Verraader zeide, bekend is: wat gy doet, (dat is, wat gy voorneemens zvt te doen,) dat doe baajllyk. Aangaande deeze manier van lpreeken vindt men eenen byzonderen Canon by Glas sius765. ik voeg, by de voorbeelden, die hv daar opgeeft, noch maar alleenlyk Hebr. xi: 6. o *t\r»yi.

™\ ®usi het geen Lutherus te recht vertaald heeft: Die lot Godt komen wil. Te deezer plaatze van Lukas heeft dit onder alle de Uitleggeren, die ik nagezien heb, niemand opgemerkt, dan Maldonatus , dewelke het op deeze wyze uitlegt: vótebant vocare, conjihum inibant de vocando Zacharia. Dan hy heeft 'er nierby aangetekend, dat dit eeneHebreeuwfche manier van fpreeken is.

vers 60. Zyne Moeder zeide: vooral niet, maar by zal Johannes beeten. Grotius en Maldonatus , als ook Erasmus en Hammond, beide in hunne Parapbrafes, zyn van gedachten, dat Elisabeth deeze uitfpraak door mgeeving van den Heiligen Geelt gedaan heeft. Want zeggen zy, Zacharias, die toen noch (lom was, konde haar immers niet bekend maaken, dat de Engel hem bevolen hadt, aan het Kind den naam van Johannes te geeven. Deeze geleerde Mannen hebben niet bedacht dat Zacharias het haar fchriftlyk konde te kennen eee' yen. Op deeze wyze toch kan zelfs een iïomme fnreeken, en anderen iets bekend maaken. En het blykt uit vers 63, dat Zacharias meermaalen, door middel van

Wnr/'K^v' met Zy,"e Vrouw geroken heeft. Wolf heeft dit opgemerkt, videtur Zacharias, dus

drukt

Sluiten