Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

353 Verklaaring over Lokas

hy het zelve enkel voorftelde,en'er het bewysniet voor by voegde, is het geen wonder, dat het, toen geene Vrienden gevonden heeft.

MiiTchicn zal men denken, dat deeze Engel ook tot onzen Zaligmaaker gefproken, en hem met woorden verfterkt heeft, gelyk wy dit van zekeren anderen Engel, dip aan den Hemel verfcheen, Gen. XXI: 17. verhaald vinden; en gelyk Jesus zelf, op eenen anderen tyd, volgens Joh. XII: 28. 29. eene vertrooltende item van den Hemel hoorde. Dan, daar Christus, toen hy zich aan Stephanus van den Hemel vertoonde, hem niet aanfpraak, maar alleenlyk realiter (met de daad) verfterkte en trooltte, hebben wy vry wat rede om te denken, dat Lukas hier van geene de minfte aanfpraak van deezen Engel aan Jesus gewag gemaaktheeft, om dat 'er niets dergelyks voorviel. Want wat het gevoelen van Beausobre betreft, dewelke bl. 131. in zyne remarques voorgeeft, dat het geen hier door Lukas verhaald wordt, dezelfde gefchiednis is, die wy by Johannes, kap. XII: 28. 2^. vinden opgetekend; dit is al te groot een mifilag, (om eenige opmerking te verdienen.) Het geen Johannes verhaalt, viel noch vóór het paafchfeeft voor, toen Jesus zich midden onder het Volk bevondt; gelyk het zelve deeze Item uit den Hemel, hoewel zonder dezelve te verftaan, gezegd wordt gehoord te hebben. Daarentegen, het geen wy hier by Lukas leezen, is in dien zelfden nacht en op dezelfde plaatze (Gethfemane) voorgevallen, toen, cn alwaar Jesus zich door zyne vyanden liet gevangen neemen. En Lukas bepaalt den tyd, waar op deeze gebeurtenis gefchieddc, zoo duidelyk en nauwkeurig, dat het eene onverfchoonbaare ftouthcid in Beausobre is, te zeggen, dat Lukas hier iets verhaalt, het geen niet in dien nacht, noch in dien hof, maar elders en op eenen anderen tyd is voorgevallen. Wat is dit anders, dan Lukas van eene gefchiedkundige dwaaling befchuldigen?

Ondertuffchen zal men zich miffchien verwonderen , . dat

Sluiten