is toegevoegd aan uw favorieten.

De oppermagt des volks, of De voortrefelijkheid[!] van eenen vrijen staat.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

g6 DE REGERINGS-VORM

De tweede dwaling, welke zich hier aan ons opdoet, beftaat hierin, dat men door alle tijden heên, en zo menigmaalen het volk eenige verandering itï het ftaats-beftier te weeg bragt, niet behoorlijk daar bij onderzogt hebbe, of indedaad dia dwingelandij, welke men nu vernietigde, en welke de burgeren van den ftaat tot het omvormen van het algemeen beftier der dingen genoodzaakt had, zich niet in waarheid, en wel met een nog grooter kragt,-van nieuws onder dien regerings-vorm, die nu was ino-efteld, verwonen zoude; welke dwaaling aan alle ftaatsgefteltenisfen tot heden toe gemeen was. Het is dus geenzins te bewonderen, dat, hoedanig ook de veranderingen mogen geweest zijn , welke men van tijd tot tijd ten aanzien der onderfcheiden wijzen van beheerfching zag tot ftand brengen, de dwangzugt zig egter door alle tijden heên heeft weten ftaande te houden. Dan, zo het nu wezenlijk zo zij, dat alle natiën de raazernij en woede der onderdrukking in waarheid gevoeld hebben, moet meri dit alleen aan de weinige oplettendheid der wetgeveren toefchrijven, wijl deze zich niet met eene genoegzaame wijsheid en eene behoorelijke zorg voor het toekomftige daar toe beijverden, dat zij derzelver wezenlijkfte oorzaak en grond ganfchelijk verdelgden. ,

Wanneer wij indedaad oplettend nagaan, wat er reeds bij de vroeger volken der oudheid hebbe plaats o-ehad, als dan zullen wij zeer duidelijk ontdekken, dat juist dat gene, het welk de billijkfte klagten der natiën deed ontftaan, in den grond niets anders ware, dan de eerfte grondbeginfelen eener volftrekte alleenheerfching, benevens alle de ellenden, welke daaruit geboren worden; en dat derzelver toeftand geftadig even ondragelijk bleef, op welk eene wijze zij ook hun ftaatsbeftier mogten inrigten. En het is wezenlijk eene waarheid, welke door de onder-