is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaaring over het Nieuwe Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Euangelium. Hoofdft. XIX: 35, 37. 445

maale gedood. Zy hadden dit, als eene omftandigheid, welker verhaal in hunnen tyd niet noodig fcheen, met ftilzwygen voorbygegaan; gelyk zy andere, veel gewichtigere byzonderheden , kortheidshalve overfloegen, die naderhand door Johannes , tot aanvulling der gefchiednifle van Jesus, daarby gevoegd zyn.

Daar dan het verhaal van deeze doorftecking by geenen anderen Evangelift te vinden, en dezelve ook door geenen anderen weg in de landen, die verre van judea aflagen, bekend geworden was, en daar 'er nergens meer een ooggetuige van deeze gebeurtnifle leefde, was Johannes genoodzaakt, dezelve, om veeier zwakgeloovige Chriftenen wille, op het plechtigft te beveiligen, en daar door alle twyfeling met wortel met al uit te roeijen.

Ik heb 'er noch maar eene aanmerking by te voegen. Te weeten, dewyl de gemeene dwaaling, dat dit uicyloeijen van bloed en water een wonderwerk geweeft is, volgeus Gerhard en anderen ook door de vooronderftclling bekrachtigd wordt, dat Johannes daarop in zynen eerden brief, kap. V: 6. doele, heb ik in myne Hebdom._ Joann. cap. 2. duidelyk beweezen , dat hy aldaar niet deeze gebeurtnis, maar geheel iets anders op het oog heeft.

vers 36, 37. Want dit is gefchied, opdat de Schrift vervuld worde: hem zal geen been gebroken worden. En noch eene andere Schrift zegt: zy zullen zien , in wien zy gejïoken hebben. In de eerfte uitdrukking betekent het woord Schrift, het geheele boek, waarin de heilige Schriften van het oude Teftament vervat zyn ; en wanneer 'er gezegd wordt: de Schrift is vervuld, geeft dit te kennen: het geen in dat boek op ééne of meer plaatzen gefchreeven ftaat, is vervuld geworden. Dan wanneer Johannes vervolgens zegt: eene andere Schrift zegt, heeft hy buiten twyfel het oog op zeker byzonder bock, en dus op een gedeelte der geheele heilige Schriftuure.

Dat Johannes hier in het eerfte geval doelt, op het

geen