Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

238

Verklaaring van de Handelingen

Dus heeft Pfeifer, op de aangeweeze plaatze, hier op reeds geantwoord. Dc geboorte van Isaak was niet zoo zeer wegens den ouderdom van zynen Vader, als wegens dien van zynen Moeder , te verwonderen. Wanneer dan Paulus, Rom. IV: 19 aan beiden een verftorve lichaam toefchryft, zien wy by de uitkom!! , dat hec lichaam van Abraham alleenlyk ten opzichte van Sarah verltorven gcweelt is, dat hy, wegens haaren ouderdom reeds eeuigen tyd opgehouden hadt, haar te bekennen, en dus dat hy, zoo lang als Sarah leef. dc, een verltorve lichaam gehad heeft, maar, toen hy, naa haaren dood, wederom eene jonge vrouw genomen hadt, niet door een wonderwerk, maar door na. tuurlyke krachten noch verfcheidene gezonde en fterke kinderen veiwckce.

vers 6. Maar Godt fprak aldus : uwe nakomelingen. Dewyl Stephanus zich hier nauwkeurig aan de woorden van Moses houdc, is hec werk niet van eenen Uitlegger der Apoftolifche gefchiedeniflen, maar van de fc'hriften van Moses, de duifternis te verdry ven, die zich daarby opdoet. De reeds gemelde Italiaanfche Leeraar, Valerius Felix Azzogvidus , zoude dien knoop het belt los gemaakt hebben, indien hy, gelyk hy dacht, beweezen hadt, dat de kinderen IsRAëLS vierhonderd jaaren in iEgypten doorgebracht hebben. Dan hy heeft dit niet beweezen, en het kan ook niet beweezen worden.

vers 8. En daar op teelde hy. oUtus is door Lutherus in de overzettinge overgeilaagen. Het betekent tune, daarop, gelyk beneden, kap. XX: ir en XXVII: 17. Elsner bewyfl by Joh. IV: 6 deeze betekenis ook uit ongewyde fehriften.

vers 9. Zy verkochten hem in JEgypten. Dit is we. derom eene zoogenaamde phrafis pmgnans, en geeft te kennen: zy verkochten hem aan Menfchen, die bemin JEgypten brachten. Heinsius verklaart het op deeee wyze : vendiderunt eum, qui abductus efi in JEgyptnm (zy hebben hem verkocht > die na iEgypten vervoerd is>

Ga.

Sluiten